1. അജ്ഞാതം തൻ
 2. അടി-മയതാക്കെന്നെ,
 3. അനുഗ്രഹ ഉറവേ വാ
 4. അന്‍പു തിങ്ങും ദയാപരനേ
 5. അത്യത്ഭുതം! എൻ രക്ഷകൻ
 6. അദ്ധ്വാനിച്ചും ഭാരപ്പെട്ടും
 7. അമ്മ ഓതി മോദമായ്
 8. അയ്യോ! ഇതാ എൻ ര-ക്ഷകൻ
 9. ആദിത്യൻ ഉദിച്ചീടുന്ന
 10. ആത്മാവാം വഴി കാട്ടി
 11. ആ ഘോര ശീതകാലെ
 12. ആത്മാവേ ഊതുക
 13. ആ-യിരം നാവാൽ പാടിടും
 14. ആത്മദാതാവാം സ്വർഗ്ഗീയ താതാ
 15. ആദ്യ വിവാഹ നാളില്‍
 16. ആട്ടിടയർ രാത്രികാലെ
 17. ആരാണിവര്‍ ശൈത്യ തിരയിന്മേല്‍?
 18. ആരാണീ പൈതലീ നിദ്രയില്‍
 19. ആരാധിക്ക നാം
 20. ആർദ്രതയേറുന്ന നല്ലിടയാ
 21. ആശ്ചര്യ കൃപ ഇമ്പമേ എന്നെയും രക്ഷിച്ചു
 22. ആശ്ച്യ-ര്യം ഞാൻ പൂണ്ടു
 23. ആശ്ശിസ്സാം മാരി ഉണ്ടാകും
 24. ആഴി പോൽ വൻ സ്നേഹം ഇതാ
 25. ആഴി പോൽ വിസ്താരമാം
 26. ഇതെത്ര അത്ഭുത സ്നേഹം!
 27. ഇതെന്‍ താതന്‍ തന്‍ ലോകം
 28. ഇതു പൂർ-വ്വീ-ക ഭക്തി
 29. ഇന്നയോളം തുണച്ചോനെ!
 30. ഇമ്മാനുവേല്‍ തന്‍ ചങ്കതില്‍
 31. ഈ പകലില്‍ എന്നെ കാത്തതിന്നു
 32. ഈശൻ കൃപ ആഴിയേക്കാൾ
 33. ഉന്നതമാം പാറ
 34. ഉല്ലസിച്ചാര്‍പ്പിടാം ക്രിസ്തുവിന്‍
 35. എത്രയോ അത്ഭുതം തന്‍
 36. എടുക്ക എൻ ജീവനെ
 37. എനിക്കായ് ചിന്തി നിന്‍ രക്തം
 38. എനിക്കൊരു നല്ല രക്ഷകനുണ്ട്
 39. എന്നാത്മാവേ കേൾക്ക
 40. എന്നാത്മാവിന്‍ ആദിത്യനേ
 41. എന്നെ കൈ വിടാത്തോരന്‍പെ
 42. എന്നെ വീണ്ട രക്ഷകന്റെ സ്നേഹം
 43. എന്നേശുവിൻ വിലതീരാ സ്നേഹം
 44. എൻ കാതിനിമ്പമാം പേരുണ്ട്
 45. എന്‍ ക്രിസ്തന്‍ യോദ്ധാവാകുവാന്‍
 46. എന്‍ ജീവന്‍ ഞാന്‍ തന്നു,
 47. എൻ പാപത്തെ കഴുകാൻ
 48. എൻ പ്രതിജ്ഞ കർത്താവേ
 49. എൻ ദൈവമെത്ര ഗുണവാൻ
 50. എൻ ദൈവമേ ഓർത്തീടേണേ
 51. എന്‍ ദൈവമേ നടത്തുകെന്നെ
 52. എൻ ദൈവമേ നിൻ മേശമേൽ
 53. എൻ ദീപമേ
 54. എൻ നാഥനെ ഏറ്റുചൊൽവാൻ
 55. എൻ നാഥനെ ദുഖിപ്പിച്ചേൻ
 56. എന്‍ യേശു എന്‍ പ്രിയന്‍
 57. എൻ യേശു എൻ പ്രിയൻ എൻ
 58. എന്‍ യേശു എന്‍സംഗീതം
 59. എന്‍ രക്ഷകാ!
 60. എപ്പോഴും ഞാന്‍ സന്തോഷിക്കും എന്‍ യേശു എന്റെ ഗാനം
 61. എൻ ആത്മാവേ ഖേദിക്കുന്നോ നീ?
 62. എൻ ദൈവമേ നീ ഉന്നതൻ
 63. എന്തൊരാമോദം
 64. എന്തൊരത്ഭുതം! സ്നേ-ഹ കൂട്ടായ്മ
 65. എറുന്നോ ഭാരങ്ങൾ നിൻ ജീവിതേ?
 66. എല്ലാരും യേശു നാമത്തെ
 67. ഏശീടില്ല ലോക ദുഖം,
 68. എഴപ്പെട്ട ശിശുവാമീ
 69. ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്നെന്നെ
 70. ഒരു ശാസ്ത്രി പണ്ടീശങ്കല്‍ വന്നു
 71. ഓ ബേത്ത് ലഹേം ആ രാത്രിയില്‍
 72. ഓടി കൂടിൻ യേശുവോടു
 73. കണ്‍കള്‍ തുറക്ക കാണുവാന്‍
 74. കണ്ണീരിൻ താഴ് വരയാം
 75. കർത്തൻ എന്നെ നടത്തുന്നു
 76. കര്‍ത്താവിങ്കല്‍ വിശ്രാമം കൊള്ളുന്ന
 77. കർത്താവു വാഴുന്നു
 78. കലാശിച്ചു കഠോര പോർ
 79. കഷ്ടമായ് നിന്ദയായ്,
 80. കാതു തുളയ്ക്കും കരച്ചിൽ
 81. കാടേറിയാടു ഞാൻ
 82. കാണും വരെ ഇനി നാം തമ്മില്‍
 83. കാൽവറിയിൽ എൻ പേർക്കഹോ
 84. കിരീടം ചൂടിക്ക
 85. കൂടീടിൻ പാടാനായ്,
 86. കൂടെ പാര്‍ക്ക നേരം വൈകുന്നിതാ
 87. കേൾക്ക എന്റെ ആത്മാവേ
 88. കേൾക്ക ദൂത സൽസ്വരം
 89. കൃപ കൃപ കൃപ തന്നെ കൃപയുടെ പൈതൽ ഞാൻ
 90. കൃപയേറും ആട്ടിടയൻ
 91. കൃപ മനോഹരം
 92. ക്രിസ്തനാമം ഏറ്റുകൊൾ
 93. ക്രിസ്തു മൂലം ദൈവ രാജ്യം
 94. ക്രിസ്തു ലോകത്തിന്നായ്
 95. ക്രിസ്തുവിന്റെ ദാനം
 96. ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മൾ ഒന്നത്രേ
 97. ക്രിസ്തു-വിന്‍ സ്നേ-ഹത്തില്‍
 98. ക്രിസ്തു വീണ്ടും ജീവിച്ചു
 99. ക്രിസ്ത്യ സൈന്യമേ! വാ!
 100. ക്രുപാലുവേ നിൻ ജനത്തിൽ
 101. ക്രൂശുയർത്തിൻ തൻ സ്നേ-ഹം
 102. ക്രൂശോടണച്ചെന്നേശു
 103. ക്രൈസ്തവരേ വന്ദനയ്ക്കുണരിന്‍
 104. ക്ഷണിക്കും ദൈവ ശബ്ദം
 105. കർത്താവിനെ നാം സ്തുതിക്ക
 106. കർത്തൻ തന്ന നൽ വാഗ്ദാനം,
 107. ഖേദമെന്തിന്നെനിക്കു
 108. ചേര്‍ന്നീടാം നദിക്കരെ നാം
 109. ചൊല്ലെന്നോടേശുവിൻ കാ-ര്യം
 110. ജയം ജയം യേശുവിന്നു
 111. ജീവദാതാവാം ദൈവമേ
 112. ജീവിച്ചീടുന്നതു യേശുവിന്നായ്
 113. ജീവതത്തിൻ ആഴി മീതെ
 114. ജീവിപ്പിച്ചീടേണം
 115. ജ്യോതിസ്സിന്‍ പൈതലായി
 116. ഞങ്ങൾ മൂന്നു രാജാക്കന്മാർ
 117. ഞാനെന്നും എൻ യേശു
 118. ഞാൻ ക്രൂശിൻ യോദ്ധാവല്ലയോ?
 119. ഞാൻ പാടാൻ വാഞ്ചിച്ചീ-ടുന്നു
 120. ഞാന്‍ പ്രാപിച്ചു സമൃദ്ധിയെ
 121. ഞാന്‍ വരുന്നു ക്രൂശിങ്കല്‍
 122. ഞാൻ ചൊല്ലീടാനരുൾ ചെയ്ക
 123. തൻ ചിറകിൻ നിഴലിൽ
 124. താന്‍ വരുമ്പോള്‍ താന്‍ വരുമ്പോള്‍
 125. താങ്ങുവാനായി ത്രാണിയില്ലേതും
 126. താഴ്മപൂണ്ടു ദൈവ ശിശു
 127. തെളിഞ്ഞു പാതിരാത്രിയിൽ
 128. തീ പോലെ ഞാന്‍ ഗര്‍ജ്ജിച്ചാലും
 129. തീര്‍ന്നു പകല്‍ കാലം
 130. തെറ്റി ഞാൻ കാണാതെ
 131. തൈലമുണ്ടേ ഗിലയാദില്‍
 132. തൊട്ടിലിലാട്ടും പൈതലോ
 133. തൊണ്ണൂറ്റിയൊൻമ്പതു ആടുകൾ
 134. തോ-ട്ടത്തിൽ ത-നിച്ചെത്തി ഞാൻ
 135. ദര്‍ശനം ഏകുക യേശു നാഥാ!
 136. ദാന ദാധാവെ സ്തുതിക്കാം
 137. ദാവീദിലും വൻ പുത്രൻ
 138. ദിവ്യമാം അതുല്ല്യ സ്നേഹം
 139. ദീ-പം എന്തുവിൻ
 140. ദുഖിപ്പോരെ മുറിവേറ്റവരെ
 141. ദൂതരിൻ മന്ത്രിക്കും വാക്കാൽ
 142. ദൂതര്‍ പാടി ഉന്നതേ
 143. ദൈവ വാക്ക്
 144. യേശുവേ നാഥാ നീ എത്ര സഹിച്ചു
 145. ദൈവവാക്കിൽ വിശ്വസിച്ചു നില്കുന്നു
 146. ദിവ്യ വിളി കേട്ടു തൻ വിശുദ്ധന്മാർ
 147. ദൈവം കാത്തീടുമേ നിങ്ങളെ
 148. ദൈവം തൻ വൻ ദീപസ്തംഭം
 149. ദൈവം നയിച്ചിസ്രായേൽ മുന്നോട്ടു!
 150. ദൈവത്തെ സ്തുതിക്ക
 151. ദൈവസ്‌തുതിക്കു നെഞ്ചം താ
 152. ദൈവത്തിന്റെ ഏക പുത്രന്‍
 153. ദൈവത്തിന്നും കുഞ്ഞാട്ടിന്നും
 154. ദൈവത്തിൻ സൃഷ്ടികളെല്ലാം
 155. ദൈവത്തിന്‍ പുത്രനാം
 156. ദൈവത്തില്‍ ഞാന്‍ കണ്ടൊരു
 157. ദൈവമേ നിൻ അറിവാലെ
 158. ദൈവമേ നിൻ സ്നേഹത്തോടെ
 159. ദൈവമേ സ്നേഹ രൂപനെ-
 160. ദൈവസമാധാനം ഇമ്പ നദി പോല്‍
 161. ദൈവസ്നേഹം പോലെ
 162. ധീരരായ് മുന്നേറി പോകാം
 163. നല്കിടുന്നു യേശുവിന്നായ്
 164. നമ്മുടെ വൻ കോട്ട ദൈവം
 165. നല്‍ ശാന്തമായ് വിശ്രമിപ്പാന്‍
 166. നാഥനെ അവര്‍ ക്രൂശില്‍ തൂക്കിയേ
 167. നാഥാ ആ പ്രഭാതം!
 168. നാഥാ നിന്‍ പാദെ നടപ്പാന്‍
 169. നിത്യനായ യഹോവായെ
 170. നാള്‍ തോറും ഞാന്‍ തേടുന്നിതാ
 171. നിത്യ സ്നേഹത്താല്‍ അവന്‍
 172. നിത്യനാം അരൂപി, ജ്ഞാനിയാം ദൈവം
 173. നിദ്ര കൊളളും വിത്തില്‍ നിന്നും
 174. നിന്ദ ദുഖം നിറഞ്ഞു
 175. നിന്നിഷ്ടം ദേവാ ആയീടട്ടെ
 176. നിന്നിഷ്ടമാകട്ടെ
 177. നിന്റെ സ്വന്തം ഞാൻ
 178. നിന്‍ ജനത്തെ രക്ഷിപ്പാനായ്
 179. നിൻ വിശ്വാ-സത്തിന്നായ്
 180. നിർ-മ്മല-രായൊരേ
 181. നിര്‍-മ്മ-ല ശിശു ജാ-ത-നായ്
 182. നിശ്ചയമേശു എന്റെ സ്വന്തം
 183. നീ കൂടെ പാർക്കുക
 184. നീ ശുദ്ധനായ്‌ തീർന്നു
 185. നീ ക്ഷീണിച്ചോ, നീ വലഞ്ഞോ,
 186. നീതി സൂര്യൻ ക്രിസ്തുവാം
 187. നീതിമാൻ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കും
 188. നീതിമാന്മാരിൻ കൂടാരങ്ങളിൽ
 189. നീ മതിയായ ദൈവമല്ലോ
 190. നൽ രാവുദിക്കുമ്പോൾ എൻ മനം പാടുന്നു
 191. പട്ടണവാതിലപ്പുറം
 192. പർവ്വതം താണ്ടി
 193. പർവ്വതങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച
 194. പാപക്കടം നീക്കുവാൻ
 195. പാപ വിമോചനം നേടേണമോ?
 196. പാപികളെ വന്നീടുവിൻ
 197. പാപം വിട്ടീടാൻ വാഞ്ചിച്ചീടുന്നോ
 198. പാടിൻ ഇമ്പഗീതം
 199. പാടുവിൻ വീണ്ടും എന്നോടായ്
 200. പിളര്‍ന്നോരു പാറയേ!
 201. പോകല്ലേ കടന്നെന്നെ നീ
 202. പോകുവിൻ നിങ്ങൾ ദൂതറിയിപ്പാൻ
 203. പോയ് ദുഃഖമട-ക്ക
 204. പുതുവത്സരത്തിൻ പിറവിയിൽ
 205. പുഴ പോലെ തന്‍ ശാന്തി
 206. പൂര്‍ണ്ണമാം സ്നേഹം, മാനുഷ്യര്‍ക്കതീതം
 207. പേടി വേണ്ട ലേശം
 208. പേടിക്ക വേണ്ടാ ദൈവം കാണുന്നു
 209. പോയ്‌ മലമുകളില്‍ ചൊ-ല്ക
 210. പ്രശംസിപ്പാനെന്തുള്ളൂ?
 211. പ്ര-ശം-സിപ്പാനെനിക്കില്ലേ
 212. പ്രാർത്ഥനയിൻ നൽ നേരമേ
 213. ബുദ്ധിമാൻ പാറമേല്
 214. ഭംഗിയേറും സൃഷ്ടികൾ
 215. ഭാഗ്യ രാജ്യമൊന്നുണ്ടതു
 216. ഭോഷവഴി നീ വിട്ടോടിടുക
 217. ഭൂമിയിൻ ഭംഗിക്കായും
 218. ഭൂവാസികൾ സർവ്വരുമെ
 219. ഭൂവില്‍ ശാന്തി ഭവിക്കട്ടെ
 220. ഭൂലോകമാം വനാന്തരത്തിലൂടെ
 221. മനസ്സോടെ ശാപ മരത്തിൽ
 222. മന്നായെ ഭുജിക്ക! ജീവ അപ്പമാം
 223. മരണം ജയിച്ച വീരാ
 224. മറുതലിക്കും മകനേ!
 225. മഹത്വ പ്രഭു മരിച്ച
 226. മഹത്വത്തിൽ ശുദ്ധരൊത്തു
 227. മഹത്വമായവൻ വരുന്നതെന്റെ
 228. മഹത്വമായി വർണ്ണിക്കുന്നു
 229. മഹത്വമെന്നും വാഴും പുത്രനു
 230. മാടി വിളിക്കുന്നു വാനില്‍ വരൂ
 231. മാനം മഹത്വം സ്തോത്രം
 232. മാനവരെ രക്ഷിച്ചീടുവാനായ്
 233. മാറ്റങ്ങളിന്‍ നാഥന്‍ മാറ്റപ്പെടത്തോന്‍
 234. മേരിയിൻ സൂനു കാലിത്തൊഴു-ത്തിൽ
 235. മേൽ വീട്ടിൽ എൻ യേശു
 236. മർത്യ ദേഹം പൂണ്ടവരെല്ലാം
 237. മുറ്റും വെടിപ്പാക്കാൻ
 238. മുട്ടിന്മേൽ നിന്നു
 239. യെറുശലേമെൻ ഇമ്പ വീടെ
 240. യഹോവ എന്നിടയനാം
 241. യഹോവയെ ഭയന്നു അനുസരിക്കുന്നോന്‍
 242. യിസ്രായേലിന്നു സത്യം ചൊല്ലട്ടെ
 243. യേശു ഇന്നു ഉയിർത്തു
 244. യേശു ഇന്നു ജനിച്ചു
 245. യേശു എന്‍ ആത്മ സഖേ
 246. യേശു എൻ സ്വന്തം ഹല്ലേലുയ്യാ!
 247. യേശു എൻ രക്ഷകൻ മാനുഷ്യനായ്
 248. യേശു ചൊല്ലുന്നു നന്നായ് വിളങ്ങാൻ
 249. യേശു വാഞ്ചിക്കുന്നിതെന്നെ
 250. യേശു സ്നേഹിക്കുന്നെന്നെ
 251. യേശുക്രിസ്തൻ സന്ദേശവാഹകർ
 252. യേശുവെ ഞാൻ കണ്ടെത്തിയേ
 253. യേശുവേ നിൻ ദിവ്യ സ്നേഹം
 254. യേശുവേ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ
 255. യേശുവെ പോൽ വേറെ മിത്രം ഇല്ല
 256. യേശുവോടൊപ്പം ഞാൻ
 257. യേശുവി-ലും തൻ വാക്കിലും
 258. യേശുവിൻ കൈകളിൽ നീ
 259. യേശുവിന്‍ ക്രൂശിന്‍ കീഴെ ഞാന്‍
 260. യേശുവിൻ ജനനത്തെ നാം-
 261. യേശുവിൻ തിരുപ്പാദത്തിൽ
 262. യേശുവിൻ പിൻപേ
 263. യേശുവിൻ രക്തം നമ്പി
 264. യേശുവിൻ ശബ്ദം ഞാൻ കേട്ടു
 265. യേശുവിന്റെ സ്നേഹത്തിനെ പാടി
 266. യേശൂ നാഥാ ! സമീപത്തെല്ലാം
 267. യുദ്ധേരാജമുടി നേടാൻ
 268. രക്ഷകാ ഇടയനെ-പോൽ
 269. രക്ഷകൻ കൂടെ ഞാൻ
 270. രക്ഷകൻ നയിച്ചിടുമ്പോൾ
 271. രക്ഷിതാവെ കാൺക നീ
 272. രാജൻ ദാവീദൂരിൽ പണ്ടു
 273. ലജ്ജിച്ചിടുന്നോ നീയും
 274. ലോക ദീപ്തി യേശു
 275. ലോക ശോക സാഗരെ
 276. വന്നരുൾ രാജനേ
 277. വൻ പാപത്താൽ വലയുന്നോരെ
 278. വൻ ചെയ്തികൾക്കായ് സ്തോത്രം
 279. വര്‍ണ്ണിക്കും ഞാന്‍ എന്‍ സാക്ഷ്യം-മേല്‍ ലോക കാര്യങ്ങള്‍
 280. വാക്കു മാറാത്തതാം വിശ്വസ്ത നാഥാ
 281. വാതില്‍കളെ തുറന്നീടിന്‍
 282. വാനഭൂ എല്ലാടം ഉച്ചത്തിൽ പാടീടാം
 283. വാഴ്ത്തെൻ ദേഹി സ്വർ രാജനെ
 284. വാഴ്ത്തീൻ-യേശു നാമ ശ-ക്തി
 285. വാ വരിക ഇമ്മാനുവേൽ
 286. വെറുംങ്കൈയ്യായ് ഞാൻ ചെല്ലുമോ
 287. വേണം നിന്നെ സദാ
 288. വിദൂരെയാ പുല്‍കൂട്ടില്‍ പുല്‍മെത്തയില്‍
 289. വിശ്വാസാല്‍ നോക്കുന്നേന്‍
 290. വിശ്വാസികളെ! വാ തുഷ്ടമാനസരായ്
 291. വിശുദ്ധ ദൈവ കല്പന‏
 292. വിസ്താരമാം ദൈവസ്നേഹം!
 293. വേദ വെളിച്ചത്തില്‍,
 294. വൈകാതെ അടുത്തു വാ
 295. ശാന്തനാകും യേശുവേ
 296. ശോധനയിൽ വീഴല്ലേ
 297. ശോഭിത പട്ടണം
 298. ശുദ്ധാത്മാവേയെന്നെ
 299. ശുദ്ധാ ശുദ്ധാ കർത്താ ദേവാ
 300. ശുദ്ധാ ശുദ്ധാശുദ്ധാ
 301. ശുദ്ധിക്കായ് നീ യേശുസമീപെ
 302. സന്തോഷത്തോടോന്നിക്കാം
 303. സഭാക്കേകാടിസ്ഥാനം
 304. സർവ്വ ശക്തൻ പിതാക്കൾ തൻ ദൈവം
 305. സാന്നിദ്ധ്യം ആകേണം
 306. സമയമാം
 307. സ്നേഹം ആനന്ദം തിങ്ങുമേ
 308. സ്നേഹത്തിൻ ഇടയനാം
 309. സ്നേഹമാം താതാ സ്വർഗ്ഗീയ നാഥാ
 310. സ്നേഹമാം ദേവാ, ഞങ്ങളിൽ
 311. സുന്ദരനേശു, ഈ പ്രപഞ്ചനാഥൻ
 312. സൃഷ്ടി ഗാനം പാടും ദൂതര്‍
 313. സൌമ്യമായ് യേശു
 314. സ്തോത്രം നാഥാ! സര്‍വ്വഭൂമിയിന്‍ സൃഷ്ടാവാം രാജാ
 315. സ്തോത്രം പാടിൻ ദൈവത്തിനു
 316. സ്തോത്രം പാടിൻ പൈതങ്ങളെ
 317. സ്തോത്രം പാടും ര-ക്ഷകനു
 318. സ്വർഗ്ഗ രാജ്യ നിരൂപണമെൻ
 319. സ്വർഗ്ഗത്തിൽ സന്തോഷം
 320. സ്വര്‍ ഗ്ഗെ സിംഹാസനം ചുറ്റി
 321. സ്വർസിംഹാസന മു
 322. സ്വീകരിക്കെൻ ജീവനെ
 323. ഹാ! എത്ര ഭാഗ്യം ഉണ്ടെനിക്കു
 324. ഹാ എത്ര മോദം എൻ സ്വർഗ്ഗതാതൻ
 325. ഹാ എന്റെ നാ-ഥ
 326. ഹാ കൂടി നാമെല്ലാരും ചേർന്നു
 327. ഹാ! ദൈവത്തിൻ ശുദ്ധാത്മാവേ,
 328. ഹാലേലൂയ്യ പാടിടുവിൻ
 329. ഹല്ലേലൂയ്യാ! ഹല്ലേലൂയ്യാ!