അന്നാളില്‍ ദാവീദു ഗൃഹത്തിന്നും യെരൂശലേം നിവാസികള്‍ക്കും പാപത്തിന്റെയും മാലിന്യത്തിന്റെയും പരിഹാരത്തിന്നായി ഒരു ഉറവു തുറന്നിരിക്കും.@സെഖര്യാവ് 13:1
ഛായാചിത്രം
റവ. തോമസ്‌ കോശി
(1857–1940)

വില്യം കൂപ്പര്‍, 1772 (There Is a Foun­tain Filled with Blood). റവ. തോമസ്‌ കോശി (1857–1940).

ക്ലെന്‍സിംഗ് ഫൌണ്ടന്‍, 19-താം സെഞ്ചുറി കേമ്പ് മീറ്റിംഗ് ട്യൂണ്‍ (🔊 pdf nwc).

ഛായാചിത്രം
വില്യം കൂപ്പര്‍
(1731–1800)

ഇമ്മാനുവേല്‍ തന്‍ ചങ്കതില്‍ നിന്നൊഴുകും രക്തം
പാപക്കറ നീക്കും അതിൽ മുങ്ങിത്തീർന്നാലാരും
മുങ്ങിത്തീർന്നാലാരും മുങ്ങിത്തീർന്നാലാരും
പാപക്കറ നീക്കും അതിൽ മുങ്ങിത്തീർന്നാലാരും

എൻ പേർക്കേശു മരിച്ചെന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു
പാപം എന്നിൽ നിന്നു നീക്കാൻ രക്തം ചിന്തിയേശു
രക്തം ചിന്തിയേശു രക്തം ചിന്തിയേശു
പാപം എന്നിൽ നിന്നു നീക്കാൻ രക്തം ചിന്തിയേശു*

കള്ളൻ ക്രൂശിൻ ഉറവയിൽ കണ്ടു പാപശാന്തി
അവനെപ്പോൽ ഞാനും ദോഷി കണ്ടെൻ പ്രതിശാന്തി.
കണ്ടെൻ പ്രതിശാന്തി കണ്ടെൻ പ്രതിശാന്തി
അവനെപ്പോൽ ഞാനും ദോഷി കണ്ടെൻ പ്രതിശാന്തി

കുഞ്ഞാട്ടിൻ വിലയേറിയ രുധിരത്തിൻ ശക്തി
വീണ്ടും കൊള്ളും ദൈവസഭ ആകെ വിശേഷമായ്.
ആകെ വിശേഷമായ്.ആകെ വിശേഷമായ്.
വീണ്ടും കൊള്ളും ദൈവസഭ ആകെ വിശേഷമായ്.

തൻ മുറിവിൻ രക്തനദി കണ്ടതിനു ശേഷം
വീണ്ടെടുപ്പിൻ സ്നേഹം താൻ എൻ-ചിന്ത എന്നും എന്നും
ചിന്ത എന്നും എന്നും ചിന്ത എന്നും എന്നും
വീണ്ടെടുപ്പിൻ സ്നേഹം താൻ എൻ-ചിന്ത എന്നും എന്നും

വിക്കുള്ളതാം എന്റെ നാവു ശവക്കുഴിക്കുള്ളിൽ
മൗനമായാൽ എന്നാത്മാവു പാടും ഉന്നതത്തിൽ.
പാടും ഉന്നതത്തിൽ.പാടും ഉന്നതത്തിൽ.
മൗനമായാൽ എന്നാത്മാവു പാടും ഉന്നതത്തിൽ.

തന്‍ രക്തത്താല്‍ നേടിയതാം തങ്കവീണ താതന്‍
അയോഗ്യനാം എന്‍ പേര്‍ക്കായി നാഥന്‍ ഒരുക്കുന്നു
ധ്വനിച്ചീടും അതില്‍ നിന്നും നാഥന്‍ സ്തുതിഗീതം
മാറ്റമില്ലാ പാടും ശ്രുതി - താതന്‍ കാതില്‍ എന്നും**

* ഇംഗ്ലീഷ് ലഭ്യമല്ല

** തര്‍ജിമ ചെയ്തത് സൈമണ്‍ സഖറിയ, 2011