1. අසව් දුත ගී නද
 2. ආත්මෙට සූරියා වැනි
 3. අතීතයේදිද මතුන්
 4. ආසිරි සෙත් වරුසාවක්
 5. ඇදහිල්ලම කරම්
 6. ඇදහිල්ලෙන් බලම්
 7. එඞේරු තම රැළවල් රකිත රෑ දිනේ
 8. ඔබ තේජස් හා කිරුළත්හැර
 9. ඔබගේ වදන පචතියි නිතින
 10. කුරුසේ මැරුණ සමිඳුන් දෙස දැන්
 11. කන්දෙමි මම සොම්නසින්
 12. කුරුසේ හේවායිනි, නැඟිට එව් සැණෙන්
 13. ජීවිතේ සෑම කාලේ දී
 14. ජීවිතේ රැළ ගසනා කලට
 15. තේජසේ කුමරා මළ
 16. දවස ගෙවී යන්නේ
 17. දාවිත්ගේ පුරෙහි වරක්
 18. දෙව්දූතුන්ගේ වැඳුම් ලත් හිමි තුමා
 19. පසස් ගීය
 20. පෙර පඬිවරයන්
 21. පෙර පුවත් පවසන්
 22. පොරණ ගීය තෙදවතත්
 23. පින්වත් එදා සවාමි ෙවත
 24. බෙත්ලෙහෙමේ ගව මඩුවේ අප යේසුස් බිළිඳා
 25. මට විවර ගල
 26. මාගේ දුක් පීඩා නිමකරලා
 27. මා පව් සෝදාලන්ටැත්තේ
 28. මා සිහිකරන් දයාවී
 29. මෙලෝ වන මැදින් යන
 30. මුවා ඈළ දොළ වෙත
 31. යාඤා පැය! යාඤා පැය!
 32. යේසුස් මගේයයි සෙත් ලත් වදන්
 33. යේසුස් මට ආදරෙයි
 34. යේසුස් මෙන් මිතුරෙක් ඇද්ද
 35. විසඳන්ට මෙලෝ නැණින්
 36. වෙන්ට හැකිද මේ දෙය
 37. සැදැත් සැම එව් දැන්
 38. සියල්ලේ සියල්ල වන
 39. සුදිලි පළිඟු ලෙසින්
 40. හිමි මට මඟ පෙන්වයි
 41. හේවායිනි බලව් දජ