1832–1903
Lina Sandell

Oc­to­ber 3, 1832, in the rec­to­ry at Frö­deryd, Små­land, Swe­den.

Ju­ly 27, 1903, Stock­holm, Swe­den.

Sol­na Kyr­ko­gård, Sol­na, Swe­den.

portrait

Lina was the daugh­ter of Jo­nas San­dell, pas­tor of the Lu­ther­an church in Fröd­eryd, and wife of Stock­holm mer­chant C. O. Berg (mar­ried 1867).

At age 26, she ac­com­pan­ied her fa­ther on a boat trip across Lake Vät­tern to Gö­te­borg, dur­ing which he fell ov­er­board and drowned be­fore her eyes. The tra­ge­dy pro­foundl­y af­fect­ed Li­na and re­port­ed­ly in­spired her to write hymns.

Known as the Fan­ny Cros­by of Swe­den, she wrote 650 hymns. Ma­ny she signed with the in­i­tials L. S.

 1. Ack Herre Je­sus, var oss nä­ra
 2. Alltid Sa­lig om ej All­tid Glad
 3. Amen sjunge hvarje tun­ga!
 4. Är det sant att Je­sus är min bro­der
 5. Bergen Må Vi­ka
  • Great Hills May Trem­ble
 6. Bevara mitt Hjär­ta, O Herre
 7. Bred Di­na Hul­da Vin­gar
 8. Bred Di­na Vi­ta Vin­gar
 9. Den Port er snever
 10. Den Port är trång och smal den stig
 11. Det blir något i himlen för barnen att få
 12. Du øm­ma Fa­der­hjer­te
 13. En Dag i Sän­der
 14. En Li­den Stund med Je­sus
 15. En li­ten tid och stri­den snart skall slu­ta
 16. Er det sandt, at Je­sus er min bro­der?
 17. Förlossningen är vun­nen
 18. Framåt i Je­su namn!
 19. Gif oss än en nå­de­stund
 20. Give, O Lord, un­to Thy Ser­vant
 21. Guds Ord är det lefvande vatten
 22. Guds rikes som­mar, i ordet lofvad
 23. Här är än­nu rum
 24. Har du bör­jat, o, gå ej till­ba­ka
 25. Här sam­las vi om­kring ditt ord
 26. Hav tack, du käre Herre
 27. Hemma, hem­ma få vi hvila
 28. Herre, fördölj ej ditt an­sik­te för mig
 29. Herre, jag be­der
 30. Herre Je­sus, när du sade
 31. Herre, mitt hjär­ta Läng­tar i still­het till dig
 32. Herre, samla oss nu alla
 33. Herrens nåd är hvar mor­gon ny
 34. Högtidssäng
 35. Hos Gud är idel glädje
 36. Hvad är den kraft, hvad är den magt
 37. Hvar är de krist­nas fos­ter­land?
 38. I den ljusa mor­gon­stund­en
 39. I Ga­li­le­ens skö­na byggd
 40. In the Spring­time Fair
 41. Jag är ej mer min egen
 42. Jag är en gäst och främ­ling Som mi­na fä­der här
 43. Jag frå­gar ej, om du är en
 44. Jag har en tro­fast Fa­der, Som evigt äls­kar mig
 45. Jag kastar det allt på Je­sus
 46. Jag läng­tar till him­len från sor­ger och strid
 47. Jag sökte ro i värl­den, men
 48. Jag vet ett namn så dyrt och kärt
 49. Jeg er en gjest og frem­med
 50. Jerusalem, Je­ru­sa­lem
 51. Jesu Liv På Jor­den
 52. Jesus för värl­den givit sitt liv
 53. Jesus, gör mig lit­en, rin­ga
 54. Jesus, in Still­ness, Long­ing I Wait
 55. Jesus, lad din bange due
 56. Jesus, lät din räd­da duf­va
 57. Jesus, lif­vets källa
 58. Jesus som farit dit upp till Guds him­mel
 59. Kan du gifva ditt hjärta för tidigt åt Gud
 60. Käre Fa­der i det höga
 61. Kommen, Tag­en
 62. Kommer du ej snart
  • Hide Not Thy Face, O My Sav­ior
 63. Låt mig bör­ja med dig
 64. Låtom oss sjun­ga
  • Come, Let Us Praise Him
 65. Lef för Je­sus intet annat
 66. Lefver du det nya lif­vet
 67. Med Je­sus foer­e­nad en gang ge­nom tron
 68. Medan all­ting ler och blom­mar
 69. Min enda from­het inför Gud
 70. Naturen fir­ar pingst
 71. O att den el­den re­dan brunne
 72. O Je­sus, ditt namn är ett fäste i nö­den
 73. O Je­sus, du, som lidit har
 74. Others He Hath Suc­cored
 75. Pris Gud, all god­hets käl­la vid
 76. Pris vare dig o Je­sus huld
 77. Samla dem al­la
 78. Samla till Je­sus de sa­ma
 79. Stor och här­lig var­den da­gen
 80. Strait Is the Gate to All That Come
 81. Tiden ilar bort, och vårt lif är kort
 82. Till verk­sam­het för Kris­ti skull
 83. Tilkomme ditt rike, o Her­re vår Gud
 84. Tänk, när en gäng allt mörker har
 85. Tryggare Kan In­gen Va­ra
  • Children of the Hea­ven­ly Fa­ther
 86. Ungdom som går ut i världen
 87. Upp, min själ, att Herr­en lof­va
 88. Uppstandelsens och varens hög­tid
 89. Vak upp, vak upp, hör på, ack hör ett bud
 90. Välsignad, min tro­faste Herre och Gud
 91. Ved Jesu hjerte er der lunt
 92. Vem klappar så sakta i aftonens frid
 93. Vill du ga med till himlen
 94. When All the World Is Sleep­ing
 95. Yngling, som går ut i världen