1832–1903
Lina Sandell

Oc­to­ber 3, 1832, in the rec­to­ry at Frö­deryd, Små­land, Swe­den.

Ju­ly 27, 1903, Stock­holm, Swe­den.

Sol­na Kyr­ko­gård, Sol­na, Swe­den.

portrait

Lina was the daugh­ter of Jo­nas San­dell, pas­tor of the Lu­ther­an church in Fröd­eryd, and wife of Stock­holm mer­chant C. O. Berg in (mar­ried 1867),

At age 26, she ac­com­pan­ied her fa­ther on a boat trip across Lake Vät­tern to Gö­te­borg, dur­ing which he fell ov­er­board and drowned be­fore her eyes. The tra­ge­dy pro­foundl­y af­fect­ed Li­na and re­port­ed­ly in­spired her to write hymns.

Known as the Fan­ny Cros­by of Swe­den, she wrote 650 hymns. Ma­ny she signed with the initials L. S.

 1. Ack Herre Je­sus, var oss nära
 2. Alltid salig om ej alltid glad
 3. Amen sjunge hvarje tunga!
 4. Är det sant att Je­sus är min broder
 5. Bergen Må Vi­ka
  • Great Hills May Trem­ble
 6. Bevara mitt hjärta, O Herre
 7. Blott en dag
 8. Bred dina hulda vingar
 9. Bred dina vida vingar
  • Thy Holy Wings, Dear Savior
 10. Den Port er snever
 11. Den Port är trång och smal den stig
 12. Det blir något i himlen för barnen att få
 13. Du ømma Faderhjerte
 14. En liden stund med Je­sus
 15. En liten tid och striden snart skall sluta
 16. Er det sandt, at Je­sus er min broder?
 17. Förlossningen är vunnen
 18. Framåt i Jesu namn!
 19. Gif oss än en nådestund
 20. Give, O Lord, unto Thy Servant
 21. Guds Ord är det lefvande vatten
 22. Guds rikes sommar, i ordet lofvad
 23. Här är ännu rum
 24. Har du börjat, o, gå ej tillbaka
 25. Här samlas vi omkring ditt ord
 26. Hav tack, du käre Herre
 27. Hemma, hemma få vi hvila
 28. Herre, fördölj ej ditt ansikte för mig
 29. Herre, jag beder
 30. Herre Je­sus, när du sade
 31. Herre, mitt hjärta Längtar i stillhet till dig
 32. Herre, samla oss nu alla
 33. Herrens nåd är hvar morgon ny
 34. Högtid för handen är
 35. Hos Gud är idel glädje
 36. Hvad är den kraft, hvad är den magt
 37. Hvar är de kristnas fosterland?
 38. I den ljusa morgonstunden
 39. I Galileens sköna byggd
 40. In the Springtime Fair
 41. Jag är ej mer min egen
 42. Jag är en gäst och främling Som mina fäder här
 43. Jag frågar ej, om du är en
 44. Jag har en trofast Fader, Som evigt älskar mig
 45. Jag kastar det allt på Je­sus
 46. Jag längtar till himlen från sorger och strid
 47. Jag sökte ro i världen, men
 48. Jag vet ett namn så dyrt och kärt
 49. Jeg er en gjest og fremmed
 50. Jerusalem, Je­ru­sa­lem
 51. Jesus för världen givit sitt liv
 52. Jesus, gör mig liten, ringa
 53. Jesus, in Stillness, Longing I Wait
 54. Jesus, lad din bange due
 55. Jesus, lät din rädda dufva
 56. Jesus, lifvets källa
 57. Jesus som farit dit upp till Guds himmel
 58. Kan du gifva ditt hjärta för tidigt åt Gud
 59. Käre Fader i det höga
 60. Kommen, Tagen
 61. Kommer du ej snart
  • Hide Not Thy Face, O My Sav­ior
 62. Låt mig börja med dig
 63. Låtom oss sjunga
  • Come, Let Us Praise Him
 64. Lef för Je­sus intet annat
 65. Lefver du det nya lifvet
 66. Med Je­sus foerenad en gang genom tron
 67. Medan allting ler och blommar
 68. Min enda fromhet inför Gud
 69. Naturen firar pingst
 70. O att den elden redan brunne
 71. O Je­sus, ditt namn är ett fäste i nöden
 72. O Je­sus, du, som lidit har
 73. Others He Hath Succored
 74. Pris Gud, all godhets källa vid
 75. Pris vare dig o Je­sus huld
 76. Samla dem alla
 77. Samla till Je­sus de sama
 78. Stor och härlig varden dagen
 79. Strait Is the Gate to All That Come
 80. Tiden ilar bort, och vårt lif är kort
 81. Till verksamhet för Kristi skull
 82. Tilkomme ditt rike, o Herre vår Gud
 83. Tänk, när en gäng allt mörker har
 84. Tryggare kan in­gen v­ara
  • Children of the Hea­ven­ly Fa­ther
 85. Ungdom som går ut i världen
 86. Upp, min själ, att Herren lofva
 87. Uppstandelsens och varens högtid
 88. Vak upp, vak upp, hör på, ack hör ett bud
 89. Välsignad, min trofaste Herre och Gud
 90. Ved Jesu hjerte er der lunt
 91. Vem klappar så sakta i aftonens frid
 92. Vill du ga med till himlen
 93. When All the World Is Sleeping
 94. Yngling, som går ut i världen