1. Apo Jesu Anouya
  2. Dombo Rine Simba
  3. Fambanyiwo, Majoni
  4. Garai Neni
  5. Kure Kumusha
  6. Tora Zita Rake Jesu
  7. Tounza Misumbu
  8. Tsitsi Dzinondishamisa
  9. Tsvakanyi Wese Wakarasika