Тэрээр далайгаас далай хүртэл, Мөрнөөс газрын хязгаар хүртэл захирах болтугай.@Дуулал 72:8
хөрөг
Grace W. Davis

Grace W. Davis, 1894 (All the World for Jesus). .

James H. Fillmorec(🔊 pdf nwc).

хөрөг
James H. Fillmore, Sr. (1849-1936)

Бүх дэлхий Есүсийнх
Бидний зорилго энэ байг
Түүгээр Ерөөгдөн үхсэн
Тэр нэгнийг дуурсгацгаая.

Дахилт

Бүх дэлхий Есүсийнх
Булт хүн амьтан бүр дуул
Бүх дэлхий Есүсийнх
Бидний агуу мөнх Хаан.

Бүх дэлхий Есүсийнх
Бүгд хүн залбирч өргө
Бүүр алс үндэстэн Түүндээ
Бишрэн амьдрах хүртэл.

Дахилт

Бүх дэлхий Есүсийнх
Буруу зөвийг Тэр шүүнэ
Буурай ядуучууд бүгдээр
Булт Эзнийг олж хартал.

Дахилт

Бүх дэлхий Есүсийнх
Бас Есүс дэлхийн тулд
Үүрд ялах Түүний далбаа
Үргэлж мандан бадраг.

Дахилт