Ati bi a ti ni alufa giga lori ile Olorun; Eje ki a fi otito okan sunmo tosi ni ekun igbagbo, ki a si we okan wa mo kuro ninu eri-okan buburu, ki a si fi omi mimo we ara wa nu.@Heberu 10:21-22
aworan
Fanny Crosby (1820-1915)

Fanny Crosby, 1875 (I Am Thine, O Lord); a ko mo eniti to seitumo.

W. Howard Doane (🔊 pdf nwc).

aworan
W. Howard Doane (1832-1915)

Oluwa, emi sa ti gbohun Re,
O nso ife Re si mi;
Sugbon mo fe dide lapa igbagbo
Kin le tubo sun mo O.

Egbe

Fa mi mora, mora Oluwa,
Sibi agbelebu t’Oku.
Fa mi mora, mora, Oluwa
S’ ibi eje Re to niye.

Ya mi si mimo fun ise tire,
Nipa ore-ofe Re;
Je ki nfi okan igbagbo woke,
K’ife mi le se Tire.

Egbe

A! ayo mimo ti wakati kan
Ti mo lo nib’ite Re,
’Gba mo ngbadura, si Olorun mi,
Ti a soro bi ore!

Egbe

Ijinle ife mbe ti nko le mo
Titi ngo koja odo;
Ayo giga ti emi ko le so
Titi ngo fi de ’sinmi.

Egbe