Cầu Chúa bảo hộ tôi như con ngươi của mắt; Hăy ấp tôi dưới bóng cánh của Chúa. Cho khỏi kẻ ác hŕ hiếp tôi, Khỏi kẻ thů nghịch hăm hở vây phủ tôi.@Thi-thięn 17:8-9

Mary E. Servoss, 1881 (He Will Hide Me). .

Guanajuato, James McGranavhan (🔊 pdf nwc).

chân dung
James McGranahan (1840-1907)

Giữa giông tố, sóng biển kia bổ dồn,
Dậy vang đất mưa quỉ gió ôn,
Chính tôi kiếm ngay được nơi núp hồn,
Tại trong cánh Thiên Phụ độc tôn.

Refrain

Ngài che kín tôi, Ngài che kín thay,
Thật yên ổn
Thật yên ổn không họa tai chuyển lay,
Ngài che kín tôi, thật an thái thay,
Ở trong bóng cánh linh năng Ngài.

Nguyện theo ý Chúa, dẫu gặp khổ nạn,
Càng giục tôi mong đến thiên đàng;
Ngài yêu, thét luyện hầu cao tuổi vàng,
Nào đâu phải cơn giận Ngài chan.

Refrain

Dầu tôi phải kẻ ác vây khổ hành,
Quỉ Sa-tan giăng lưới chung quanh,
Thì Chân Chúa thay đổi cơn khổ nạn,
Trở nên phước miên trường hân hoan.

Refrain

Vậy, trong lúc phải vác thập giá mình,
Gặp phong ba tôi vẫn an bình,
Vì Chúa giúp cho hồn tôi vững bằng,
Là con Chúa, ai hại được chăng?