Sa lupain ding iyon ay may mga tagapag-alaga ng mga tupa na namamalagi sa parang. Binabantayan nila sa gabi ang kanilang kawan. Narito, tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon. Ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila at sila ay lubhang natakot.@Lucas 2:8-9
portrait
Josef Mohr (1792-1848)

Josef Mohr, circa 1816-1818 (Stille Nacht); .

Franz X. Gruber, circa 1820 (🔊 pdf nwc).

portrait
Franz X. Gruber (1787-1863)

Natanaw na sa Silangan
Ang Talang Patnubay
Nang gabing katahimikang
Ang Sanggol sa lupa’y isilang
Ng Birheng matimtiman,
Sa hamak na sabsaban.

H-m-m-m-! H-m-m-m-!
H-m-m-m-! H-m-m-m-!
Tulog na, Oh sanggol na hirang,
Hilig na sa sutlang kandungan
Ng Birheng mamtimtiman,
Ikaw ay aawitan.