ในแถบนั้น มีคนเลี้ยงแกะอยู่ในทุ่งนา เฝ้าฝูงแกะของเขาในเวลากลางคืน ดูเถิด มีทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏแก่เขา และรัศมีขององค์พระผู้เป็นเจ้าส่องล้อมรอบเขา และเขากลัวนัก@ลูกา 2:8-9
ภาพเหมือน
Josef Mohr (1792-1848)

Josef Mohr, circa 1816-1818 (Stille Nacht); .

Franz X. Gruber, 1820 (🔊 pdf nwc).

ภาพเหมือน
Franz X. Gruber (1787-1863)

ยามราตรี ศรีหรรษา มีราชามาประสูติ
จากสาวพรหมจารีบริสุทธิ์
เป็นกุมารน่ารักที่สุด
มาเพื่อช่วยชาวโลก มาเพื่อช่วยชาวโลกา

ยามราตรี แสนดีเลิศ พระเยซูผู้ประเสริฐ
เป็นพระเจ้าเสด็จลงมาบังเกิด
ทูตสวรรค์สรร-เสริญชูเชิด
เพราะผู้ไถ่ได้บังเกิด เพราะผู้ไถ่ได้บังเกิด

ยามราตรี ศรีสำราญ เมษบาลพากันไป
เฝ้ากุมารที่หมู่บ้านเบธเลเฮ็ม
เห็นพระองค์ทรงสุขเกษม
บรรทมอยู่ในรางหญ้า บรรทมอยู่ในรางหญ้า

ยามราตรี ศรีสง่า เป็นเวลาเรารอดบาป
เพราะพระเยซูช่วยพ้นคำแช่งสาป
สมควรสรร-เสริญโมทนา
เราจึงกราบไหว้บูชา เราจึงกราบไหว้บูชา