แต่พระเจ้าไม่ทรงโปรดให้ข้าพเจ้าอวดตัวนอกจากเรื่องกางเขนของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ซึ่งโดยกางเขนนั้นโลกตรึงไว้แล้วจากข้าพเจ้า และข้าพเจ้าก็ตรึงไว้แล้วจากโลก.@กาลาเทีย 6:14

George Bennard, 1913 (The Old Rugged Cross) (🔊 PDF nwc); .

ภาพเหมือน
George Bennard (1873-1958)

บนภูเขาซึ่งอยู่ไกลได้แลเห็นไม้กางเขน
เป็นรอยแห่งความทุกข์และความตาย
แต่ใจข้ารักกางเขนที่พระคริสต์ถูกตรึงตาย
ไถ่คนบาปให้รอดพ้นจากอบาย

ร้องรับ

โดยเหตุนี้ข้าจึงรักไม้กางเขน
เพราะว่าเป็นที่จะวางภาระลง
ข้าก็คงยึดกางเขนไว้ให้มั่น
แล้ววันหนึ่งจะแลกเอามงกุฎงาม

ไม้กางเขนโบราณนั้นชาวโลกพากันดูหมิ่น
แต่ข้ารักกางเขนยิ่งนักหนา
เพราะพระเยซูคริสต์เจ้าสละเนาในเมืองฟ้า
เสด็จมาเพื่อยอมตายบนกางเขน

ร้องรับ

ที่กางเขนโบราณนั้นข้าได้เห็นรัศมี
พระโลหิตพระองค์ได้หลั่งไหล
เพื่อจะได้ชำระบาปในตัวข้าให้สะอาด
นั่นแหละคือไม้กางเขนโบราณนั้น

ร้องรับ

ไม้กางเขนโบราณนั้นยึดมั่นไว้จนวันตาย
หากใครติเตียนข้าไม่ละอาย
เมื่อวันหนึ่งถึงเวลาพระองค์มารับข้าไป
สู่สวรรค์อยู่ที่นั่นสำราญใจ

ร้องรับ