ดูเถิด มีทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏแก่เขา และรัศมีขององค์พระผู้เป็นเจ้าส่องล้อมรอบเขา และเขากลัวนัก ฝ่ายทูตสวรรค์องค์นั้นกล่าวแก่เขาว่า อย่ากลัวเลย เพราะดูเถิด เรานำข่าวดีมายังท่านทั้งหลาย คือความปรีดียิ่งซึ่งจะมาถึงคนทั้งปวง เพราะว่าในวันนี้พระผู้ช่วยให้รอดของท่านทั้งหลาย คือพระคริสต์เจ้า มาบังเกิดที่เมืองดาวิด@ลูกา 2:9-11

Placide Cappeau, 1847 (Cantique de Noël); .

Adolphe C. Adam (1803-1856) (🔊 pdf nwc).

เมื่อคืนวันนั้นเป็นคืนสำคัญทั่วโลกา
คือเป็นเวลาที่พระคริสต์ได้ประสูติ
นานมานักหนาทั่วหล้าต้องทุกข์ยุคจาบัลย์
วิโยคโศกศัลย์ทุกคืนวันไม่เว้นวาย
พระคริสต์จึงได้เสด็จเข้ามาในโลกนี้
เพื่อทรงเปลื้องหนี้ความบาปของปวงประชา

ร้องรับ

ข้าขอบูชาวันทากราบไหว้พระเยซู
เพราะว่าในวันนั้นทรงธรรมเสด็จลงมา
เพื่อเปิดหนทางสวรรค์ ให้แก่ประชา

ให้แสงสว่างพระคริสต์ส่องให้เห็นหนทาง
ในโลกใหญ่กว้างแต่มีบาปมืดนักหนา
เดินตามสว่างเป็นทางพระเจ้าประทานให้
เหมือนเหล่านักปราชญ์ได้เดินตามดาวประหลาด
คราวนี้เป็นคราวชาวโลกได้พ้นจากความตาย
เพราะว่าพระเจ้าทรงวายพระชนม์เพื่อเรา

ร้องรับ

บัญญัติพระเจ้าสั่งสอนให้เราจงรักกัน
และบัญญัตินั้นคือความรักสามัคคี
เชื่อพระเยซูจึงรู้ว่าเป็นพี่น้องกัน
ความเบียดเบียนนั้นทรงบันดาลให้สูญหาย
เราจึงร้องเพลงแสดงยินดีกตัญญู
ให้เราเชิดชูและสรรเสริญพระเยซู

ร้องรับ