ฝ่ายทูตสวรรค์องค์นั้นกล่าวแก่เขาว่า อย่ากลัวเลย เพราะดูเถิด เรานำข่าวดีมายังท่านทั้งหลาย คือความปรีดียิ่งซึ่งจะมาถึงคนทั้งปวง@ลูกา 2:10
ภาพเหมือน
Isaac Watts (1674-1748)

Isaac Watts, 1719 (Joy to the World); ผู้แปล นิรนาม.

Lowell Mason, 1836 (🔊 pdf nwc).

หากท่านทราบชื่อผู้แปล กรุณาส่งทางอี-เมล์.

ภาพเหมือน
Lowell Mason (1792-1872)

ชาวโลกทั้งหลายชื่นใจยินดีมีพระราชาประสูติ
คือพระเยซูเสด็จลงมา ให้เราร้องเพลงสรรเสริญ
ให้เราร้องเพลงสรรเสริญ
ให้เรา ให้เราร้องเพลงสรรเสริญ

ความสุขเปรมปรีดิ์มีแก่ชาวโลก
พ้นทุกข์พ้นโศกเบิกบาน
พฤกษาไร่นา ภูเขาลำธาร
ประสานสำเนียงยินดี
ประสานสำเนียงยินดี
ประสาน ประสาน สำเนียงยินดี

อย่าให้บาปชั่วและความเลวทราม
เป็นหนามเสียดแทงในใจ
ความรักเมตตาของพระเยซู
บันดาลให้เรากลับใจ
บันดาลให้เรากลับใจ
บันดาล บันดาล ให้เรากลับใจ

พระองค์ครองโลกด้วยความเที่ยงธรรม
ทรงนำด้วยกรุณา
รังสีชอบธรรมประจักษ์แก่ตา
ความรักประหลาดหนักหนา
ความรักประหลาดหนักหนา
ความรัก ความรัก ประหลาดหนักหนา