Mwanakomana womunhu akauya kuzotsvaka nokuponesa vakarasika.@Ruka 19:10
portrait
William A. Ogden (1841-1897)

William A. Ogden, 1886 (Seeking the Lost) (🔊 pdf nwc); .

Tsvakanyi wese wakarasika
Nekuvaunza kwaMponesi
Shoko raJesu kutaurirwa
Uya kuneni iye wati.

Korusi

Yendai Kure…(kure) pamakomo’yo
Unzai vafambi…(vafambi) kumusha
Pinzai m’danga…(m’danga) reMuponesi
Jesu Nyenye…(nyenye) yabaiwa.

Tsvakanyi vese vakarasika
Kuvaratidza akuna Jesu
Kutungamira muiyo nzira
Yeruponeso neupenyu.

Korusi

Ndizvo ndinoda, ngekuti Jesu
VAndidaidza kum’teera
Kuvabatsira vakarasika
Nekuna Jesu kuvaunza.

Korusi