The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house; yet it did not fall, because it had its foundation on the rock.@Matthew 7:25-26
portrait
Edward Mote (1797-1874)

Edward Mote, 1834 (My Hope Is Built); .

William B. Bradbury, 1863 (🔊 pdf nwc).

portrait
William B. Bradbury (1816-1868)

Rukariro uro rwangu, Rusimbire kuna Kristu
Handidawiri nemunhu, Asi muzita raJesu.

Korusi

Ndinomira kunaJesu, Ndiye dombo nheyo yangu;
Zvimwe ndichanyura zvangu.

Kuri awigwa ngedima, Tsitsi dzake ndogarira,
Mumhepo huru yesimba, Ruwoko rwake ndobata.

Korusi

Chirangano chake icho, Nechitsidzo cheropa’ro,
Zvinondipa rukuriro, Pakari pemadambudzo.

Korusi

Apo anenge auya, Netsuri ichazoridzwa,
Ndinoda kuti ndimire, NaJesu parudyi rwake.

Korusi