Ivo vachava vangu, ndizvo zvinotaura Jehovha wehondo, neiro zuva randichaita mabwe angu anokosha ndichavachengetedza, somunhu anochengetedza mwanakomana wake anomushandira.@Maraki 3:17
portrait
William O. Cushing (1823-1902)

William O. Cushing, 1856 (When He Cometh); .

George F. Root, 1866 (🔊 pdf nwc).

portrait
George F. Root (1820-1895)

Apo Jesu anouya kotora varume,
Anotora vakanaka avo vanomuda.

Korusi

Vanhu vake vatsvene, vasina zvitema,
Vanoenda kudenga kogara na Jesu.

Apo Jesu anouya kotora vakadzi,
Anotora vakanaka avo vanomuda.

Korusi

Apo Jesu anouya kotora vacheche,
Anotora vakanaka avo vanomuda.

Korusi

Vana vake pasi pano, uyanyi kwaari,
Anomuda zvinopano ngerudo rukuru.

Korusi

Ngatiedze misi yese kufadza M’ponesi,
Tizotorwa ndiye Jesu kudenga kutsvene.

Korusi