ඔවුන් අතරේ නුඹලා ජීවනයේ වචනය පාමින් ආලෝකවල් මෙන් දක්නාලබන්නහුය@පිලිප්පි 2:15,16

ෆිලිප් පී බ්ලිස්, 1874 (Wonderful Words of Life) (🔊 pdf nwc). සී එච් පීරිස්.

portrait
ෆිලිප් පී බ්ලිස් (1838-1876)

කන්දෙමි මම සොම්නසින්
විස්මපත් දෙව් වදන්
යුත් පුවත් සුපසන් නොමින්
විස්මපත් දෙව් වදන්
දෙව් වදන් සුපසන්
ඉන් මට උගන්වන්

සුපසන් මයි විස්මපත් මයි
විස්මපත් දෙව් වදන්
සුපසන් මයි විස්මපත් මයි
විස්මපත් දෙව් වදන්

දුන් ලෝ සතට දෙව් වදන්
විස්මපත් දෙව් වදන්
පව් කරුවෙනි දෙව් සවන්
විස්මපත් දෙව් වදන්
දෙව්සැප ලබන්ට
දෙයි අණ සැමට

සුපසන් මයි විස්මපත් මයි
විස්මපත් දෙව් වදන්
සුපසන් මයි විස්මපත් මයි
විස්මපත් දෙව් වදන්

යේසු හිමි හඳුන්වන
විස්මපත් දෙව් වදන්
පව් කමාව දන්වා දෙන
විස්මපත් දෙව් වදන්
ලෝ සත මුදා දෙන්
යේසුස්නි දයාවෙන්

සුපසන් මයි විස්මපත් මයි
විස්මපත් දෙව් වදන්
සුපසන් මයි විස්මපත් මයි
විස්මපත් දෙව් වදන්