තවඳ එම රටෙහි එඩේරුරෑ යාමයෙහන් යාමයට තමන්ගේ බැටළු රැළ ප්‍රවේසම් කරමින් පිට්ට නියෙහි සිටයෝය එවිට ස්වාමීන්වහන්සේගේ දූතයෙක් ඔවුන් ලඟ සිටියේය. ස්වාමීන්වහන්සේගේ තේජස ඔවුන් අවට බැබළුණේය; ඔව්හු අතිශයින් භයපත්වුහ@ලූක් 2:8,9

නේහම් ටේට්, 1700 (While Shepherds Watched Their Flocks); ජෙ. සයිමන් ද සිල්වා.

එස්ටේ ගෙ ගීතාවලිය, 1592 (🔊 pdf nwc).

එඞේරු තම රැළවල්
රකිත රෑ දිනේ
සුර දුතයෙක් සුනිමල්
ආයේ බෝ තෙදිනේ

බියපත් එඬේරුන් හට
කීවයි දූත මෙසේ—
බිය නොවව් මම් සැමට
ගෙනෙම් හසුන් තොසේ

මෙදින දාවිත් නුවරේ
උපන්නයි තොපටා
සමිඳු ක්‍රිස්තුස් පවරේ
මිදුම්කරු තුමා

ඔතා සිහින් සළුවලින්
එහි ඔරුවක
තබා ඇත දෙව් කුමරුන්
එය ලකුණක

මෙ බස් කිව් පසු දෙවදූතූන්
දිස්විය විගසින්
දූත රැසක් යුතු තෙදින්
මෙසේ ගී නගමින්—

උස් තැන් දෙවි මහිමයත්
පොළොවෙහි සාමෙත්
මිනිසුන්ට කරුණාවත්
වේවා දැන් හා මතුත්