නුඹලාගේ සිත් නොකැලඹේවා; දෙව්යන්වහ්සේ කෙරේ විශ්වාස කරපල්ලා; මා කෙරේත් විශ්වාස කරපල්ලා.@යොහන් 14:1
portrait
එඩ්ගාර් පී ස්ටයිට්ස් (1836-1921)

එඩ්ගාර් පී ස්ටයිට්ස්, 1876 (Trusting Jesus); ජෙ. සයිමන් ද සිල්වා.

අයිරා ඩී සැංකි (🔊 pdf nwc).

portrait
අයිරා ඩී සැංකි (1840-1908)

ඇදහිල්ලම කරම්
සෑමදාම සන්තොසින්
අන්තරා ඇතත් තද
ඇදහිල්මයි සොඳ

අදහම් බැතින් මම
පෑ දින බැගින් සැම
මක්වෙතත් නොහැරම
යේසුමයි සියල්ලම

ආත්මයාණෝ සිත් තුළ
දීප්තිමත්ව බබළයි
ඒ බලේ ඇති කල
මා වැටෙන්ට නො හැකියි

ආත්මයාණෝ සිත් තුළ
දීප්තිමත්ව බබළයි
ඒ බලේ ඇති කල
මා වැටෙන්ට නොහැකියි

ගීතිකා නද දෙමින්
කන්නලව් පුදා නොමින්
යේසුගේ නම අරන්
යන්නෙමි අදහම්න්

ජීවිතේ ඇති විටත්
මේ ලොවින් ගියාමද
රන් දොරින් යන කලත්
ඇදහිල්ලමයි සොඳ