මා සමග ස්වාමීන් වර්ණනා කරව්, අපි එක්ව උන්වහන්සේගේ නාමය උසස් කරමු@ගීතාවලිය 34:3

නිකලස් බ්‍රේඩි, 1698 (Through All the Changing Scenes of Life). සී එච් පීරිස්.

ජෝර්ජ් ටී ස්මාර්ට්, 1795 (🔊 pdf nwc).

portrait
ජෝර්ජ් ටී ස්මාර්ට් (1776-1867)

ජීවිතේ සෑම කාලේ දී
දුක් සැප දෙක්හි දීත්
දෙවිඳුට පැසසුම් ගී
දෙන්නෙම් හිතෙන් මුවෙන්

උතුම් හිමිගේ නමට
මා එක්ව පසස් දෙව්
විපතේ දී කන් දී මට
මිදූ නිසා පෙමින්

දමිටුන්ගේ නිවෙස් වටින්
දෙව් සෙන් මුර කරත්
දෙවිඳු පිළිගත් දනන්
ඒ හිමි රකියි නිත්

දුක් පීඩා පෙම් ලකුණු බැව්
අත්දැකීමෙන් පෙනෙයි
අදහන්නෝ හිමි දෙලෙව්
බෝ වාසනාවන්ත යී

අහෝ එතුම පෙම් කඳ
අත්දැකීමෙන් දනිව්
කොපමණ සැපවත් ද
අදහන්නෝ ස්වාමීන්

දෙව් හිමිටම බිය වව්
අන් බිය දුරැ වෙයි
එතුමට මෙහෙ කරව්
සැම සැප ලැබෙයි