මම ඔවුන් සහ මාගේ කන්ද වටකර ඉඩම් ආශීර්වාද කරන්නෙමි: වැස්ස නියම කාලයට වස්වන්නෙමි ආශීර්වාද වරුසා වස්වන්මි.ආශීර්වාද වරුසා පැමිණණෙණවා ඇත.මම ඔවුන් සහ මාගේ කන්ද වටකර ඉඩම් ආශීර්වාද කරන්නෙමි: වැස්ස නියම කාලයට වස්වන්නෙමි: ආශීර්වාද වරුසා වස්වන්මි.ආශීර්වාද වරුසා පැමිණණෙණවා ඇත.@එසකියෙල් 34:26
portrait
ඬෑනියල් විටල් (1840-1901)

ඬෑනියල් විටල්, 1883 (There Shall Be Showers of Blessing); ජෙ. සයිමන් ද සිල්වා.

ජේම්ස් මැක්ග්‍රැනහන් (🔊 pdf nwc).

portrait
ජේම්ස් මැක්ග්‍රැනහන් (1840-1907)

ආසිරි සෙත් වරුසාවක්
ඒවි ගිවවිසුම් ලෙසින්
ආත්මේටසැපැති කලක්
පැමිණෙයි සමි ඳු ගෙන්

ආසිරි දැන්ම
වරුසාවක් මෙන් ඕනෑ
පොද වැටෙතත් වටින්ම
වරුසාවක්ම ඕනෑ

ආසිරි සෙත් වරුසාවක්
අමුතු බලේ දෙන
වියලි තැන් පිබිදීමක්
වේවි සිත් පිනවන

ආසිරි සෙත් වරුසාවක්
දැන් අනේ හිමි එවන්
ජය දෙන සැනසිමක්
දෙන් පොරොත්දුව ලෙසින්

ආසිරි සෙත් වරුසාවක්
අප අයදුම් ලෙසින්
අදම නොවී පමාවක්
ඒවා අප පිට දැන්