පොළොවේ සීමාවල සිටින සියල්ලෙනි, මා වෙතට හැරී ගැළවියල්ලා@යෙසායා 45:21
portrait
එමීලියා මැටිල්ඩා හල් (1812-1884)

එමීලියා මැටිල්ඩා හල්, 1832 (There Is Life for a Look); සි. ඩබ්ලිව් ද සිල්වා.

එඩ්වර්ඩ් ජී ටේල, 1860 (🔊 pdf nwc).

කුරුසේ මැරුණ සමිඳුන් දෙස දැන්
බැලුවොත් සුවපත් වෙයි සැණෙන්
දැන් පව්කරුනේ ඇදහිල්ලෙන් බලන්
නුඹ සන්දා මළ එතුමන්

දැන් මේ දැන් බලන් !
කුරුසේ මැරුණ සමිඳුන් දෙස දැන්
බැලුවොත් සුවපත් වෙයි සැණෙන්

ඇයි අනේ එතුමා එලෙස දුක් වින්දේ
නුඹේ පව් උදෙසා නොවේ නම්
ඇයි ඒ ඇළයෙන් ලේ ගඟක් ගැලුවේ
නුඹට ඉන් පලක් නැති නම්?

මෙ නුඹේ කඳුළුත් අයදීමත් නොවේ
පිහිටක් ගෙන දෙන්නේ සොඳ
හිමිගේ අනගි ලේ නිසාමය ඒ
ඇයි නොගන්නේ සරණ අද

එ නිසා සැක සිත් දුරලා දැන් වරෙන්
ළත වෙවී අහෝ නොසිටින් !
කුරුසේ මැරුණ සමිඳුන් දෙස දැන්
බැලුවොත් සුචපන් වෙයි සැණෙන්