නොකඩව යාකඤා කරපල්ලා.@1තෙසලෝනික 5:1

ව්ලියම් වොල්ෆර්ඩ්, 1842 (Sweet Hour of Prayer). ජේ. ඇස් ද සිල්වා.

විලියම් බි. බ්‍රැඞ්බරි, 1861 (🔊 pdf nwc).

retrato
විලියම් බි. බ්‍රැඞ්බරි (1816-1868)

යාඤා පැය! යාඤා පැය!
මා සිත් සනසන පැය
ඉන් මා ඕනෑකම් හිම්ට
හැකි වේය පවසන්ට
දුක් පීඩා පැම්ණී විට
ආත්මේ ලැබිය පිහිට
සාතන්ගෙන්ද මා මිදීය
අහෝ නුඹ යාඤා පැය!

යාඤා පැය! යාඤා පැය!
නැතිකරයි මා සිත් බිය
මා කන්නලව හිමි වෙත
ගෙනයයි නුඹ නියත
එතුම මා කැඳවයි දැන්
යනමෙන් එබැවින් සැණෙන්
බලා භිඳිම් පෙම්වත් පැය
පමා නොවෙන් යාඤා පැය!

යාඤා පැය! යාඤා පැය!
නුඹේ සැනසුම් ඕනෑය
පිස්ගාවෙන් දැක මා නිවෙස්
ඉගිල යන තෙක් එදෙස්
හැරලා මේ කය එකල්
යන්නෙම් ලබනට කිරුල්
අහස්හි හඬ නඟම්ය
ඉතින් නිමයි යාඤා පැය!