ස්වාමිනී, සියලු පරම්පරාවල ඔ අපේ වාසස්ථානය වූසේක.@ගීතාවලිය 90:1
portrait
ෆිලිප් බ්ලිස් (1678-1727)

අයිසැක් වොට්ස්, 1719 (Our God, Our Help in Ages Past); ජෙ. සයිමන් ද සිල්වා.

විලියම් ක්‍රොෆ්ට්, 1708 (🔊 pdf nwc).

portrait
අයිසැක් වොට්ස් (1674-1748)

අතීතයේදිද මතුන්
අපගේ එකම
පැතුමද උපකාරෙත්
ඔබයි හිමිතූම

ඔබ සිහසන් සෙවනේ
සැපතින් වසමු
ඔබස සුරතින් පමණේ
ඇතොත් සුරැකෙමු

කඳු හෙල් සාදන්ටත් පෙර
ඔබ දෙවිඳුය
ඊයෙත් අදත් සදාකල්හීත්
වෙනස් නොවන්නේය

දහස් වසක් ඔබ හට
දවසක් ලෙස වේ
පෙර හිරු පායන්නට
උදේ යාම මෙන් වේ

කාලය සැඩ පාරක් මෙන්
ගෙනයයි සත් සැම
රෑදුටු සීනේ විලසින්
වේ උන් තුරන් වීම

අතීතයේදීද මතුත්
අපේ පැතුම වෙත්
දෙවිඳුනි අග දක්වාත්
රකින් අප නිතින්