ලේ වෑගිරීමක් නැතව පව් කමා කිරීමකුත් නැත.@හෙබ්‍රෙව් 8:22

රොබර්ට් ලව්රි, 1876 (Nothing but the Blood); ජේ. වෙස්ලි පෙරේරා (🔊 pdf nwc).

portrait
රොබර්ට් ලව්රි (1826-1899)

මා පව් සෝදාලන්ටැත්තේ
ලෙය පමණක්මයි යේසුස්
සුවකරන්ටත් ඈත්තේ
ලෙය පමණක්මයි යේසුස්

ඔව් අනගි ගඟ
පව් සෝදන ගඟ
ජීවනයේ ගඟ
ලෙයමය පින්වත් යේසුස්

පිරිසිඳුවීමටත්
ලෙය පමණක්මයි යේසුස්
කමාවට කරුණත්
ලෙය පමණක්මයි යේසුස්

සමාදානෙත් පැතුමත්
ලෙය පමණක්මයි යේසුස්
මාගේ දමිටුකමත්
ලෙය පමණක්මයි යේසුස්

පව් නසන පූජාව
ලෙය පමණක්මයි යේසුස්
මා කළ හොඳක්නොව
ලෙය පමණක්මයි යේසුස්