මම කිසි සේත් නුඹෙන් අහක් ව නොයමි; කිසි අයුරකින් නුඹ අත් නොහරමි”යි දෙවියන්වහන්සේම.@වදාරා තිබේ හෙබ්‍රෙවි 13:5
portrait
ජොර්ජ් සී හග් (1848-1907)

ජොනසන් ඕට්මන්, 1895 (No, Not One!); ජෙ. සයිමන් ද සිල්වා.

ජොර්ජ් සී හග් (🔊 pdf nwc).

portrait
ජොනසන් ඕට්මන් (1856-1922)

යෙසුස් මෙන්වූ මිතුරෙක් නැතතතේත මැයි
නැත්තෙමැයි නැත්තෙමැයි
සුවය දෙන්ට කෙනෙක් නෑ එමෙන්
නැත්තෙමැයි නැත්තෙමැයි

යෙසුස් හිමි දනියි සියල්ල
නිසි මග යන්ට පෙන්වයි
යෙසුස් මෙන්වූ මිතුරෙක් නැතතතේත මැයි
නැත්තෙමැයි නැත්තෙමැයි

මිතුරෙක් යෙසුස් මෙන් අති සුද්ද
නැත්තෙමැයි නැත්තෙමැයි
යටත් ෙකෙනක් එවන් තවත් ඇද්ද
නැත්ෙත් මැයි නැත්ෙත් මැයි

නෑ මාෙහාතක් හි්මි ලඟ නැත්වූ
නැත්තෙමැයි නැත්තෙමැයි
නෑ රෑ දිනක් පෙම් දිලුම් නොමැත්වූ
නැත්තෙමැයි නැත්තෙමැයි

නෑ සිත් බයක් මෙතුමා ෙවෙන්ෙවයයී
නැත්තෙමැයි නැත්තෙමැයි
නෑ සැකයක් කරුණා නැත්වේයයි
නැත්තෙමැයි නැත්තෙමැයි

සුරිඳුන් දුන් හිමි ෙමන් තිළිනක්
නැත්තෙමැයි නැත්තෙමැයි
නොදී සිටියිද සග නිවසක්
නැත්තෙමැයි නැත්තෙමැයි