මක්නිසාද අප හැසිරෙන්නේ පෙනීමෙන් නොව ඇදහීමෙන්ය.@2 කොරින්ති 5:7
portrait
රේ පාමර් (1808-1887)

රේ පාමර්, 1830 (My Faith Looks Up To Thee); ජෙ. සයිමන් ද සිල්වා.

ලොවෙල් මේසන්, 1830 (🔊 pdf nwc).

portrait
ලොවෙල් මේසන් (1792-1872)

ඇදහිල්ලෙන් බලම්
බැටළු පොව් උතුම්
කල්වරියේ
මා අයදුම් අසන්
සෑම පවින් මුදන්
බාරයි මා දිවි හිම්
ඔබටම

මෙත් ගුණ පා පෙමින්
මා සුවපත් කරන්
පුබුදුවන්
දිව් දුන් නිසා ගසේ
මා සිත්හි සොඳසේ
වේවා පෙම් වෙසෙසේ
ගින්නක් ලෙසින්

ජීවිත ගමන
දුක් පීඩා මැදින
යන කල
අඳුර දුරලා
සෝ දුක් ඉවත ලා
යන්ට නොවී මුළා
පෙන්වන් මඟ

මේ ලෙව්හි ගමන
අන්තිමේ යෝර්දාන
පසුකර
යන්ට සැදෑ සිතින්
සිත් බය දුරලන්
යේසුස්නී ගෙනයන්
මා දෙව්පුර