තවද එම රටෙහි එඬේරු රෑ යාමයෙන් යාමයට තමන්ගේ බැටළු රුළ ප්‍රවේසම්කරමින් පිට්ටනියෙහි සිටියෝය. එවිට ස්වාමීන්වහන්සේගේ දූතයෙක් ඔවුන් ලඟ සිටියේය; ස්වාමීන්වහන්සේගේ තේජස ඔවුන් අවට බැබළුණේය; ඔව්භුඅතිශයින් භයපත්වුහ.@ලූක් 2:8,9
portrait
රිචර්ඩ් ඇස් විලිස් (1819-1900)

ඵඩ්මන්ඩ් සියර්ස්, 1849 (It Came upon the Midnight Clear); ඒ. එස්. අමරසේකර.

රිචර්ඩ් ඇස් විලිස්, 1850 (🔊 pdf nwc).

portrait
ඵඩ්මන්ඩ් සියර්ස් (1810-1876)

පොරණ ගීය තෙදවතත්
ඇසුණයි රෑ දිනේ
පැවසු දූතුන් විත් සගෙන්
රන් වීනා ගාමිනේ
වේව සෙත මිහි පිට
සතට කරුණා
දූතයින් ගී අසනට
ලෝ නිසලින් උන්නා

දැනුත් එත් උන් අහස් කුසින්
විදහා පියාපත්
සමාදානය ගෙනතින්
ලෝ කෙරේ යුත් විපත්
මෙලෝ දුක් ඇති සැම තැන්
කෙරේ උන් හැසිරෙත්
වියවුල් ඇත් කල වටින්
සැනසුම් ගී කියත්

මෙලෝ ජීවිතේ දුක්වලින්
බරවී ඉන්නෙනි
කඳු මග සෙමින් දුකින්
ගමන් කරන්නෙනි
එයි තොස් යුත් කලක් මනරම්
තොපට විගසින්
මග අයිනේ නවතිමින්
අඝව් ගී දූතයින්

එන්නේ දවස් විගසින්
පෙර දිවස්වතුන්
පැවසූ වදන ලෙසන්
කාලය සුපසන්
කෙරේ මුළු පොළෝ අලුත්
යේසුස් රජ වනා
එකල් මෙ ගී කියත් ලෝ සත්
දැන් දූතු න් කියනා