තමන් වහන්සේ ම ත්‍යාජ කරගනිමින්, වහලෙකුගේ ස්වරූපයක් ගෙන, අප හා සමාන මිනිස් කෙනෙක් වූ සේක.@පිලිප්පි 2:7
portrait
විලියම් ෆුලර්ටන් (1857-1932)

විලියම් ෆුලර්ටන්, 1929 (I Cannot Tell); දෙව්දූතුන්ගේ වැඳුම් ලත් හිමි තුමා.

යර්ලන්තයේ දේශීය ගීයක් (🔊 pdf nwc).

දෙව්දූතුන්ගේ වැඳුම් ලත් හිමි තුමා
මිනිස් හට ආලේ බැන්දේ කිමා
එඬේරෙක් මෙන් සොයා ආවේ මුළාවුන්
කීම නම් නොහැක් මැයි කොයි ලෙසින්වත්
ඒ මුත් දනිම් ඒ මරියාණන් පුත් බැව්
බෙත්ලෙහෙම් ගාල වූ එකම නිවෙස්
නාසරැත්හී වඩුවෙක්ව විසීය
ඔව්, ක්‍රිස්තුස යේසුස් මිදුම්කරු ආසේක්ය

යටහත්ව ලෝ දුක් සයුර මැදින්
මඟ ගෙව්වේ කෙසේ වසක් තිස් තුන්
පැළුණේ හද කුරුසෙහි මන්ද
කීම නම් නොහැක් මැයි කොයි ලෙසින්වත්
ඒ මුත් දනිම් පව් දුරලයි එතුමා
සුවකරයි බිඳුන සිත් සැමා
මා බරද සැහැල්ලු කර දේය
ඒ ක්‍රිස්තුස් යේසුස් මිදුම්කරු මෙහිය

ජාතීන් සැමා කෙසේ දිනාගනීද
පෙරාපර සියල්ලන්ගේ පැතුම්ද
සපුරා කෙසේ තුටුකරයිද සිත්
කීම නම් නොහැක්මැයි කොයි ලෙසින්වත්
ඒ මුත් දනිම් ඒ තේජස් ලෝ පැතිරෙයි
එක් රැස් කරයි එතුම අස්වැන්නත්
එයම වේය සෙත්ලත් තෙදැත් දිනේ
ඒ ක්‍රිස්තුස් යේසුස් මිදුම්කරු පෙනෙන්නේ

හිමි බස් අසා නැවති දා ගොසා
ජාතීන් එක්සත්ව වඳින ලෙසා
පෙමින් බැතින් සිත් පිරී තිබූ නිසා
කීම නම් නොහැක්මැයි කොයි ලෙසින්වත්
ඒ මුත් දනිම් මම අහස් කුස් ඒ රැව්
දස දහස් දූත ගී නද බැව්
සග පොළෝ තරඟෙට පවසත්
දැන් ඉතින් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් රජිඳු වෙයි