තවද ඔවුන් දවාලෙත් රාත්‍රියෙත් ගමන් කරන පිණිස ස්වාමීන්වහන්සේ ඔවුන්ට මගපෙන්වීමට දාවල් වලා ටැඹකින්ද රාත්‍රියේ ඔවුන්ට ගිනි ටැඹකින්ද ඔවුන්ට පෙරටුව ගියසේක.@නික්මයාම 13:21
retrato
ජෝන් හිවුස් (1873-1932)

විලියම් විලියම්ස්, 1745 (Arglwydd, arwain trwy’r anialwch); ජෙ. සයිමන් ද සිල්වා.

ජෝන් හිවුස්, 1907 (🔊 pdf nwc).

retrato
විලියම් විලියම්ස් (1717-1791)

මෙලෝ වන මැදින් යන

මෙලෝ වන මැදින් යන
වන්දනකාර වූ මා
ඔබ බලවත් අතින
රැකදී යෙහෙන් පෙමා
සග මන්නා සග මන්නා
දෙන් දැනුත් සැමකල්හිත්
දෙන් දැනුත් සැමකල්හිත්

සුවවීමේ සුද්ද දිය
ගලා එන උල්පතෙන්
පොවා මට දෙන් සවිය
මග පෙන්වා ගෙන යන්
වලාටැඹ වලාටැඹ
යේවා මා පෙරටුවෙන්
යේවා මා පෙරටුවෙන්

බැස්සාම මා යොර්දානට
දුරරින් හැම බය
දකිම්වා ඒ කානන් රට
නසා මරු බලය
ගී පැසසුම් ගී පැසසුම්
නගන්නෙම් සදාකල්ම
නගන්නෙම් සදාකල්ම