සේනාවල ස්වා මීන්වහන්සේ ශුඪය, ශුඪය, ශුඪය; මුළු පොළොවම උන්වහන් සේගේ තේජසින් පිරී තිබේ.@යෙසායා 6:3
portrait
මේරි ලැත්බරි (1841-1913)

මේරි ලැත්බරි, 1877-79 (Day Is Dying in the West); ජේ ආර් පෙරේරා මහත්මිය.

විලියම් ෂර්වින්, 1877 (🔊 pdf nwc).

portrait
විලියම් ෂර්වින් (1826-1888)

දවස ගෙවී යන්නේ
අඳුරද ළංවන්නේ
තරු යුත් අහස් තුටා
බලමින් රෑවූ විටා
ඔබ වඳිම්

සුද්ද සුද්ද සුද්ද දෙව් ස්වාමිනී
සග මිහි තුති දෙත්
සග මිහි ගී නඟත්
ඔබ හට

ජීවනේ කුමරුනේ
මෙත් ගුණෙන් බලමිනේ
ඔබගේම ළයට
රැස් කරන් අප තුට
ඔබ ලඟයි

රැය පැමිණි විට
රකිනු ළඟ සිට
ඔබ බලය තෙද
වණමින් අප සිත්ද
ඔසවමු

අප ජීවිත ගෙවී
යන කල වෙන්වෙවී
දෙව් දූතුන්ගෙ රජුනී
දක්වනු විගසිනි
සග තෙද