ධර්මිෂ්ඨයාගේ හිස පිට ආශීර්වාද තිබේ.@හිතෝපදේශ 10:6
portrait
ජොන්සන් ඕට්මන් (1856-1922)

ජොන්සන් ඕට්මන්, 1897 (Count Your Blessings); ඩී. ජී. ඊ. පියසේ.

එඩ්ව්න් ඕ එක්සෙල් (🔊 pdf nwc).

portrait
එඩ්ව්න් ඕ එක්සෙල් (1851-1921)

ජීවිතේ රැළ ගසනා කලට
බාදා එන කල සිත කයට
ගැණපන් ලත් ආසිරි එකින් එක
පුදුමයක් වෙයි නුඹට නිසැක

ආසිරි එකෙක ගැණපන්
මේ තාක් හිමි කළ දේ සිතන්
ගණන් කරන් එකෙක බැගින්
පුදුමයක් වෙයි නුඹේ සිතට ඉන්

කරදරෙන් පොඩිවී ඉන්නෙහිද?
කුරුසේ බර වැඩි මෙන් දැනේද?
සිහිකරන් ලත් ආසිරි එක්එක
දුරුවී යයි අඳුරත් සැම සැක

දුටුවාම සම්පත් හා ගම්බිම් අනුන්
සිහිකරන් යේසු හිමි කී වදන්
මිලකළ නොහැක් සැප සෙත් නොමින්
පොරොන්දුවුණා නොවේද දෙන මෙන්?

පීඩා හා සටන් කොතෙක් ආවත් ඉතින්
බය නොවන් සවි සිතින්ම සිටින්
ඕනෑ උපකාර සැනසුම් දෙමින්
දෙවි තුම නුඹ රකියි නිතියෙන්