ඔහු මා වෙතට ළංවන පිණිස ඔහුව ළඟට පමුණුවා ගනිමි; මක්නිසාද මා වෙතට ළංවීමට නිර්හීත කම ඇති තැනැත්තා කව්දැයි ස්වාමීන්වහන්සේ කියනසේක.@යෙරෙමියා 30:21
portrait
ෆැනී ක්‍රොස්බි (1820-1915)

ෆැනී ක්‍රොස්බි, 1874 (Close to Thee); ජේ. වෙස්ලි පෙරේරා.

සෛලැස් වේල් (🔊 nwc pdf).

සියල්ලේ සියල්ල වන
ස්වාමි සෙත්දෙන් දයාවී
මුලූ වන්දනාව මාගේ
වෙන්ට ඔබට ලංවී

ලංමවී, ලංමවී
ලංමවී ලංමවී
මුලු වන්දනාව මාගේ
වෙන්ට ඔබට ලංවී

සැප නොවේ මා ඉල්ලීම
ඉන්ටත් නොවේ උසස් වී
විඳිම් අමාරැකම් තුටින්
වරම් දෙන් යන්ට ලංවී

ජීවිනතේ සැර මුහහුදේ
මරණ සෙවණේදී
සදාකාල දොරකඩින්
යම්වා ඕබට ලංවී