බයිබල් පදය: සැබෑවු සිතක් ඇතුව ඇදහීමේ නිසැක කමින් ලඟා වෙමු@හෙබ්‍රෙව් 10:22
retrato
ෆීබි පී නැප් (1839-1908)

ෆැනී ක්‍රොස්බි, 1873 (Blessed Assurance); සි. ඩබ්ලිව් ද සිල්වා.

ෆීබි පී නැප් (🔊 pdf nwc).

retrato
ෆැනී ක්‍රොස්බි (1820-1915)

යේසුස් මගේයයි සෙත් ලත් වදන්
කොයි ලෙස් වණම්ද සැනසුම් එයින්
පවින් මිදීම දෙව් තුම දී
ආත්මෙන් උපන්නෙම් ලෙයින් සේදී

මෙමගේ ගීයත් පැසසුමත්
වෙයි සැමදාම හට දෙව් පුත්

යටත්කම වෙයි සොම්නස් මගේ
තේජස් පෙනෙයි දැන් ඇසට සගේ
දෙව් දූතයෝ වින් දයා පෙම
දන්වත් මෙම්ට දෙව් ලොවීන්ම

යටත්කම වෙයි සැපත මා
හිමි කෙරේම තොස් වෙම් නොපමා
හිමිගෙ ඊම බලමින්ම
පෙම් සයුරේම ගිලෙම් මම