බයිබල් පදය: ඔවුහු තාරකාව දැක ඉතාමත් ප්‍රීතිවූවෝය.@මතෙව් 2:10
portrait
විලියම් ඩික්ස් (1837-1898)

විලියම් ඩික්ස්, 1860 (As With Gladness, Men of Old); ඒ. එස්. අමරසේකර.

කොනරැඩ් කෝකර්r, 1838 (🔊 pdf nwc).

portrait
කොනරැඩ් කෝකර්r (1786-1872)

පෙර පඬිවරයන්
දැක තරුවක් නෙතින්
මග බැස සතොසින්
ඒ අනුව ගිය මෙන්
මෙත් යුත් හිමි අපටත්
එන්ට දෙන් ඔබ වෙත් නිත්

ගොස් උන් මව් සමග හුන්
දැක බිලිඳු සුරන්
පිණමින් සිත් බුහුමත්
දුන් ලෙස වැටී දණින්
අපටත් දයා අසුන්
වෙතෙන්ට සිත් දෙන් නිතින්

ඔබට උන් අදරින්
පඬුරු පිදූ ලෙසින්
අපද මහත් තුටින්
තොරවී සැම පවින්
අප සතු දේ බැතින්
දෙන්ට ඔබට සිත් දෙන්

යේසුනී අප නිතින්
පටු මඟ තබමින්
ලොවින පහවූ සදින්
සගටම ගෙනයන්
නෑ එහි යම් අඳුරක්
නෑ කිසි වලාකුළක්

ඒ දිමුත් සග පුරේ
එළි ඕනෑ නොකෙරේ
ඔබ එහි එළියත්
වෙය් කිරුළද හිරුන්
ගී දෙමු එහි තුට
හල්ලෙලූයා රජුට