බයිබල් පදය: යේසුස්වහන්සේ උත්නර දෙමින් : මම කුමක් කෙරෙමිදැයි දැන් නුඹ දන්නේ නැත; නුමුත් පසුව නුඹට තේරෙනවා ඇතැයි ඔහුට කීසේක.@යොහන් 13:7
portrait
විලියම් කූපර් (1731-1800)

විලියම් කූපර්, 1774 (God Moves in a Mysterious Way); ජෙ. සයිමන් ද සිල්වා.

ස්කොට්ලන්ත ගීතාවලිය (🔊 pdf nwc).

විසඳන්ට මෙලෝ නැණින්
නොහැක් පුදුම දේ
කරයි දෙවිතුම තමන්
බල පා නිබඳේ

අතිගැඹුරෙහි ඇත
එතුම අදහස්
ඒවා වරදින්නේ නැත
වේය භිමි සිත් ලෙස්

බිය නොවව් හිස් ඔසවව්
දුබල් සිත් ඇත්තෙනි
පහවීයයි අඳුරු බැව්
සෙත් අත්වෙයි නොම්නි

දුබල් අප හැඟීම් ලෙස
උතුම් දෙවි තුමන්
ගැඹුරු වූ අදහස
නොමනිමු සිතින්

පෙනෙතත් හිමි උවන
සරොස්ව අන්දම
ඇත්තේය සඟවාගෙන
කරුණා මෙත් බැල්ම

ඇදහිලි නැතිකමන්
මුළාවෙතත් සත
සිදුවේමයි හිමි මඟින්
අපේ යහපත