Та нар…дэлхийн хязгаар хүртэл Намайг гэрчлэх болно гэв.@Үйлс 1:8
portrait
Paul Rader (1878-1938)

Paul Rader, 1918 (Go!) (🔊 pdf nwc).

Гэгээн Тэнгэрийн алдраас буун
Гаслантай дэлхийд ирж
Ганц ч нүд өрөвдөхгүй байхад
Есүс Би явья гэв.

Дахилт

Яв, яв, яв, яв,
Өөрсдийн хүслийг нь орхи
Өөрт оногдох ургацыг гуй
Өг Эзний хэлсэн бүхнийг.

Түнэр харанхуйн нөмрөхөд
Тэр амь насаа өгсөн
Тэд авралаа алдаж буйг хэл
Тэдэнд боломж нээж өг.

Дахилт

Газар бүрт Түүний зарлигууд
Үгүй гэх зүрх бий юу?
Түүнтэй уулзахдаа юу гэх вэ
Татгалзсаны учир.

Дахилт