അതിൽ ഒന്നു കാണാതെ പോയാൽ അവൻ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിനെയും മരുഭൂമിയിൽ വിട്ടേച്ചു, ആ കാണാതെപോയതിനെ കണ്ടെത്തുംവരെ നോക്കി നടക്കാതിരിക്കുമോ?@ലൂക്കോസ് 15:4

അജ്ഞാതം.

റോബര്‍ട്ട് ലോറി, ഗുഡ് ഏസ് ഇൻ ഗോൾഡ്‌' -ൽ.റോബർട്ട് ലോറി ആന്റ് ഡബ്ള്യൂ. ഹോവേർഡ് ഡ്വൈൻ (ന്യൂയോർക്ക്: ബിഗ്ലോ & മെയിൻ, 1880), പേജ് 134 (🔊 pdf nwc).

ഛായാചിത്രം
റോബര്‍ട്ട് ലോറി (1826-1899)

തെറ്റി ഞാൻ കാണാതെ പോയൊരാടുപോലയ്യോ!
ചുറ്റി പാരം കാടാകെ നാഥനില്ലാതെ
വിട്ടു നിൻ വഴികൾ കല്പനകൾ എന്നിവ
പട്ടു എൻ ഹൃദയം ഘോരകൃത്യത്താൽ

പല്ലവി

ശുദ്ധമാക്ക എന്നെ ആകമാനം
ശുദ്ധനാം യേശുവേ നിന്റെ രക്തത്താൽ (2)

ദുഷ്ടരായ കള്ളർ കയ്യിൽ പെട്ടവനെപ്പോൽ
ദുഷ്ടരാകും പേയ്ഗണത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ടഹോ
കഷ്ടതയിൽ വീണുഴലും എഴയാമെന്നെ
തൃക്കരത്തിലേന്തി സ്വസ്തമാക്കുക-

നല്ലിടയനാകുമെന്റെ പൊന്നു കാന്താ നിൻ
വല്ലഭത്താലുള്ളലിഞ്ഞു തേടുക എന്നെ
ശക്തനാക്കുകാകമാനം ക്ഷീണനാമെന്നെ
കെട്ടുക എൻ പാപ മുറിവുകളെ-

എൻ ആത്മാവേ! ഉള്ളിൽ ഖേഃദിക്കുന്നതെന്തിന്നു
തന്റെ ജീവനേകിയോൻ താൻ നിന്നെ വിടുമോ
താൻ ചുമന്നു കൊണ്ടുപോകും സ്വർഗ്ഗസീയോനിൽ
തൻ വിളി കേട്ടു സന്നിധൗ ചെല്ലുകിൽ-