ആകയാല്‍ ദൈവം യോജിപ്പിച്ചതിനെ മനുഷ്യര്‍ വേർപിരിക്കരുതു എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.@മര്‍ക്കോസ് 10:9
ഛായാചിത്രം
ജോണ്‍ കെബിള്‍ (1792-1866)

ജോണ്‍ കെബിള്‍, 1857 (The Voice That Breathed o’er Eden); .

സെന്‍റ്. അല്‍ഫെജ്, ഹെന്‍ട്രി ജെ ഗൌണ്ട് ലെറ്റ്‌, 1848 (🔊 pdf nwc).

ആദ്യ വിവാഹ നാളില്‍ ഏദനില്‍ ധ്വനിച്ച
ആ മംഗല്ല്യാശ്ശീര്‍വാദം ഇന്നും കേള്‍ക്കുന്നിതാ

ക്രൈസ്തവ ദമ്പതിമാര്‍ തമ്മില്‍ ചേരും നേരം
വിശുദ്ധനാം ത്രിയേകന്‍ തന്‍ കൃപ ചൊരിയും

സന്താന സൌഭാഗ്യവും സ്നേഹം വിശ്വാസവും
ലോകശക്തിക്കസാദ്ധ്യം നീക്കാനൈക്യ ബന്ധം

പിതാവേ! നിന്‍ സാന്നിദ്ധ്യം വേണമീ സന്ദര്‍ഭേ
ആദാമിന്‍ ഹവ്വാ പോലെ ഈ കാന്തയാകട്ടെ

രക്ഷകാ! എഴുന്നള്ളി യോജിപ്പിക്കിവരെ
ദീര്‍ഘകാലം സന്തോഷം ചേര്‍ന്നു വസിച്ചീടാന്‍

വിശുദ്ധാത്മാവേ വന്നു ആശീര്‍വദിക്ക നീ
സ്വര്‍ഗ്ഗ മണവാളന്നു മണവാട്ടി എന്ന പോല്‍

ഇവര്‍ തങ്ങള്‍ കിരീടം വെച്ചങ്ങു നിന്‍ പാദെ
ക്രിസ്തന്‍ മണവാട്ടിയായ് സൌഭാഗ്യം ചേരട്ടെ.