ആകയാൽ നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടു, പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചുംഞാൻ നിങ്ങളോടു കല്പിച്ചതു ഒക്കെയും പ്രമാണിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഉപദേശിച്ചുംകൊണ്ടു സകലജാതികളെയും ശിഷ്യരാക്കിക്കൊൾവിൻ@മത്തായി 28:19

അജ്ഞാതം.

ഹാൻസൻ പ്ലെയ്സ്, റോബർട്ട് ലോറി, 1864 (🔊 pdf nwc).

ശുദ്ധാത്മാവേയെന്നെ പാപബോധം നീ വരുത്തി വീണ്ടും
ജനിപ്പിച്ചു എന്റെ ആത്മ ജീവനെ പാലിക്കുക

പല്ലവി

മാ ശുദ്ധാത്മാവിയേ സദാ ഞാൻ
അശുദ്ധമാം എന്നുള്ളത്തിൽ നിന്റെ
വാഴ്ത്തപ്പെട്ട വ്യാപാരങ്ങൾക്ക്
ഏല്പിച്ചിടുന്നേൻ എന്നെ

വേദത്തിൻ വചനം ഏറ്റം മാധുര്യകരമായ് തീർത്തു
ദൈവേഷ്ടമതിൽ നിന്നെന്നും എന്നെ അഭ്യസിപ്പിക്ക

എൻ ദുഖങ്ങളിലെല്ലാം നീ എന്നാശ്വാസപ്രദനാക
യേശുവിന്റെ മാർവിൽ ചാരി ആശ്വസിപ്പാൻ കൃപ താ

ദൈവത്തിൻ ഹിതപ്രകാരം ജീവനുള്ള പ്രാർത്ഥന ഞാൻ
എല്ലാനേരവും കഴിപ്പാൻ എന്നെ പഠിപ്പിക്കുക

എന്നിൽ നീ വസിച്ചു പാപം തന്നുടെ അടിമ നീക്കി
സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ എനിക്കേകി ശുദ്ധമാക്ക നാൾക്കുനാൾ

യേശുവിൻ മഹിമയെയും സ്നേഹത്തിന്നളവിനെയും
എന്നിൽ നീ വെളിപ്പെടുത്തി തന്നരുൾക സർവ്വദാ

യേശുവിന്നു സാക്ഷിയായി ഞാൻ എന്നും ജീവിതം ചെയ്‌വാൻ
നിന്നുടെ പരമ ശക്തി എന്മേൽ ആവസിക്കട്ടെ

നിൻ ദിവ്യ ഫലങ്ങൾ എല്ലാം അൻപോടെ ഉളവാക്കെന്നിൽ
ഞാൻ യേശുവിന്നനുരൂപൻ അകേണമേ നാൾക്കുനാൾ