നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുതു; ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിപ്പിൻ, എന്നിലും വിശ്വസിപ്പിൻ.@യോഹന്നാൻ 14:1
ഛായാചിത്രം
സൈമണ്‍ സഖറിയ (1951-)

ജോണ്‍ എച്ച്. സ്റ്റോക്ക്ട്ടണ്‍, 1874 (Come, Every Soul by Sin Oppressed). സൈമണ്‍ സഖറിയ, 2014.

ട്രസ്റ്റ്‌(സ്റ്റോക്ക്ട്ടണ്‍ ), ജോണ്‍ എച്ച്. സ്റ്റോക്ക്ട്ടണ്‍, 1869; പല്ലവി രചിച്ചതു ഐറ ഡി. സാങ്കി, 1873 (🔊 pdf nwc).

ഛായാചിത്രം
ഐറ ഡി. സാങ്കി (1840-1908)

വൻ പാ-പത്താൽ വല-യുന്നോരെ
കൃപ പ്രാപിപ്പിൻ.
നിൻ ദൈ-വം എകും നൽ വിശ്രാമം
ആശ്രയത്താലെ.

പല്ലവി

വി-ശ്വസിക്ക, ആ-ശ്രയിക്ക,
തന്നിൽ മാത്രം നീ.
താൻ ക്ഷമിക്കും, താൻ രക്ഷിക്കും,
ഇപ്പോൾ നിശ്ചയം.

എൻ യേ-ശു തൻ രക്തം ചൊരിഞ്ഞു,
ആശിഷം നല്കാൻ.
നീ മുങ്ങീ-ടുക, തൻ രക്ത-ത്തിൽ,
വെണ്മയായ് തീരാൻ.

എൻ യേ-ശു തന്നെ സ-ത്യ വഴി,
വിശ്രാമം നല്കും.
നീ വി-ശ്വസിക്ക, ത-ന്നിൽ മാത്രം,
ആശിഷം നേടാൻ.

വൻ ശു-ദ്ധർ സംഘേ വ-ന്നു ചേരിൻ,
മോക്ഷ യാത്രക്കായ്.
സന്തോ-ഷം, ശാന്തി, തി-ങ്ങി നില്ക്കും,
സ്വർഗ്ഗേ പാർത്തീടാൻ.

ഓ യേ-ശുവേ! പൊന്നേ-ശുവേ!
ഞാൻ വന്നീ-ടുന്നിന്നു.
നീ കാ-ണിച്ച വഴി-യിലൂടെ,
രക്ഷ പ്രാപിപ്പാൻ.