ഞാൻ നിന്റെ വചനങ്ങളെ പ്രമാണിക്കും എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു.@സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 119:57

ജോൺ ഇ. ബോഡ്, 1868 (പരിഷ്കരിച്ചതു) (O Jesus, I Have Promised). ബോഡ് തന്റെ പുത്രിയുടെയും രണ്ട് പുത്രന്മാരുടെയും സ്ഥിരീകരണ ശുശ്രൂഷക്കു വേണ്ടി ഈ വരികൾ എഴുതി. അക്കാലത്തു ബോഡ് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ കേംബ്രിഡ്ജ്ഷെയർ എന്ന സ്ഥലത്തുള്ള കാസിൽ കാമ്പസ് ഇടവകയിൽ വൈദീകനായിരുന്നു. 'സാംസ് ആന്റ് ഹിംസ് ഓഫ് ദി സൊസൈറ്റി ഫോർ ദി പ്രൊപഗേഷൻ ഓഫ് ക്രിസ്ത്യൻ നോളജ്,' 1869 എന്ന കൃതിയിൽ അനുബന്ധമായി ഇതു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. .

ഡേ ഓഫ് റസ്ററ് ജെയിംസ് ഡബ്ള്യൂ. എലിയട്ട്, ചർച്ച് ഹിംസ്-ൽ നിന്നും 1874 (🔊 pdf nwc).

ഛായാചിത്രം
ജോൺ ഇ. ബോഡ് (1816-1874)

എൻ പ്രതിജ്ഞ കർത്താവേ എന്നും നിൻ സേവയ്ക്കാം
എന്റെ കൂടെ നിൽക്കേണം എൻ സ്വാമി സ്നേഹിതാ
കൂശിടാ ഞാൻ പോരിങ്കൽ കൂടെ നീ ഉണ്ടെങ്കിൽ
വഴികാട്ടി നീ ആയാൽ വഴി വിട്ടു പോകാ.

അടുക്കൽ നീ ഉണ്ടെന്നു അറിയിക്ക സദാ
അടുത്താകയാൽ ലോകം അസംഖ്യം പരീക്ഷ
അരികൾ ചുറ്റും ഉണ്ടേ അകത്തും പുറത്തും
അടുത്തു വാ എൻ യേശു ആത്മാവേ കാക്കണേ

കോപം പക തന്നിഷ്ടം കൊണ്ടെന്നുൾ തിങ്ങുമ്പോൾ
കേൾപ്പിക്കേണം യേശുവേ കേമമായി നിൻ സ്വരം
വിശ്വാസം ഉറപ്പാനും വിശുദ്ധ മാർഗ്ഗത്തിൽ
സ്ഥിരമായ് നിന്നീടാനും സംസാരിക്കെന്നോടു

നീ ഇരിക്കുന്നിടത്തു നിൻ ശുശ്രൂഷക്കാരും
നിത്യം വസിക്കും എന്നു നിശ്ചയം ചൊന്നല്ലോ
സേവിപ്പാൻ ജീവകാലം സത്യം ചെയ്തോനാം ഞാൻ
നിന്നെ അനുഗമിപ്പാൻ നീ തുണയ്ക്കെൻ സ്വാമി

കാണിക്ക നിൻ കാലടി കാൽ അതിൽ ഞാൻ വെപ്പാൻ
ആയതിനും നിൻ ശക്തി ആവശ്യം കർത്താവേ,
ആയുരന്തം നടത്തൂ ആകർഷിച്ചീടെന്നെ
അന്ത്യേ മോക്ഷം എനിക്കു അനുഭവം ആക്കൂ.