എന്റെ പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിൽ അനേകം വാസസ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടു; ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുമായിരുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു സ്ഥലം ഒരുക്കുവാൻ പോകുന്നു.@യോഹന്നാൻ 14:2
ഛായാചിത്രം
വോല്‍ബ്രീറ്റ് നാഗല്‍ (1867-1921)

വോല്‍ബ്രീറ്റ് നാഗല്‍ (1867-1921).

എമെഴ്സൺ ഇ. ഹേസ്റ്റി (🔊 pdf nwc).

നീതിമാന്മാരിൻ കൂടാരങ്ങളിൽ
ജയ സംഗീതങ്ങൾ പാടിടുവിൻ
യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചാർത്തിടുവിൻ, ജയ സന്തോഷമേ!

പല്ലവി

ജയ സന്തോഷമേ! ജയ സന്തോഷമേ!
യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചാശ്രയിച്ചാൽ ജയ സന്തോഷമേ!

വൈരിയിൻ പാശങ്ങൾ ഛേദിക്കുവാൻ
സ്വർഗ്ഗീയ തേജസ്സുപേക്ഷിച്ചു താൻ
മർത്യർക്കുദ്ധാരണം നല്കീടിനാൻ, ജയ സന്തോഷമേ

നിത്യമാം നീതിക്കായ് മരിച്ചു താൻ
മൃത്യുവിൻ ഭീതി സംഹരിച്ചു താൻ
നിത്യ സമാധാനം വരുത്തി താൻ, ജയ സന്തോഷമേ

ന്യായ പ്രമാണത്തിൻ ശാപങ്ങളും
ആയതാലുള്ള വിലാപങ്ങളും
പോയഹോ ക്രൂശിന്മേൽ മുഴുവനും, ജയ സന്തോഷമേ

സൗജന്യ ദാനങ്ങൾ സമസ്തവും
മോചനം നീതിയും വിശുദ്ധിയും
ക്രൂശിലെ രക്തത്താൽ എല്ലാവനും, ജയ സന്തോഷമേ

ഖണ്ഡിപ്പാൻ വേദവിരുദ്ധങ്ങളും
വന്ദിപ്പാൻ അത്മാവിൻ സത്യത്തിലും
സാദ്ധ്യമിപ്പോൾ ഏതു സധുവിനും, ജയ സന്തോഷമേ

ഭീഷണി ആകെ പ്രയോഗിക്കിലും
ഏഷണി വ്യാജമായ് ചൊല്ലുകിലും
ക്ലേശ്ശം അശേഷമില്ലായതിലും, ജയ സന്തോഷമേ

കൂരിരുൾ മാറി പ്രകാശത്തിന്നായ്
ദൂരസ്തർ നിത്യം സമീപസ്ഥരായ്
സ്വർഗ്ഗങ്ങൾ ഭക്തർ നിവാസങ്ങളിൽ, ജയ സന്തോഷമേ

തേജസ്സിൽ വേഗത്തിൽ വന്നിടും താൻ
വ്യാജമാം പൂജകൾ നീക്കിടുവാൻ
രാജത്വം ആശ്രിതർക്കേകിടും താൻ, ജയ സന്തോഷമേ