ഹേ! മരണമേ, നിന്റെ ജയം എവിടെ? ഹേ! മരണമേ നിന്റെ വിഷമുള്ളു എവിടെ?@കൊരിന്ത്യര്‍ 15:55
ഛായാചിത്രം
വോല്‍ബ്രീറ്റ് നാഗല്‍ (1867-1921)

വോല്‍ബ്രീറ്റ് നാഗല്‍ (1867-1921) (🔊 pdf nwc).

മരണം ജയിച്ച വീരാ എന്‍ കര്‍ത്താവാം യേശുവെ!
എന്റെ മരണവും തീരെ വിഴുങ്ങിയ ജീവനെ!
നിന്റെ ജീവന്‍ എന്നില്‍ വേണം വേണ്ട സ്വന്ത ജീവിതം
നീ എന്നുള്ളില്‍ വസിക്കേണം എന്നത്രേ എന്‍ താല്പര്യം

ലോകത്തിന്നും പാപത്തിന്നും ക്രൂശിന്മേല്‍ താന്‍ മരിച്ചു
ജീവന്റെ പുതുക്കത്തിന്നും ഉടന്‍ നിന്നെ ധരിച്ചു.
സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിലിപ്പോളെന്‍ ജീവന്‍ യേശു താനെന്‍ പാര്‍പ്പിടം
ഉന്നതങ്ങളില്‍ ഈ ഹീനര്‍ വാഴുന്നെന്തോരാശ്ചര്യം!

ജീവവെള്ളം ഒഴുകുന്നു നനയ്ക്കുന്നെന്‍ ഹൃദയം
പുഷ്പങ്ങളായ് പുഷ്പ്പിക്കുന്നു ശാന്തി സ്നേഹം ആനന്ദം
ഇതെന്‍ പ്രിയന്നുള്ള തോട്ടം ഇതില്‍ ഞാന്‍ നടക്കുന്നു
രാവും പകലും തന്‍ നോട്ടം ഉണ്ടതിന്മേല്‍ കാക്കുവാന്‍

നിന്റെ ശക്തി എന്റെ ശക്തി എല്ലാറ്റിന്നും മതി ഞാന്‍
നിന്റെ ശക്തി എന്റെ ഭക്തി ഹാ! നിന്നില്‍ ഞാന്‍ ധനവാന്‍
എന്റെ പ്രിയനെനിക്കുള്ളോന്‍ അവനുള്ളോന്‍ ഞാനുമേ
ക്രൂശില്‍ സ്വന്ത രക്തം തന്നോന്‍ എന്നെ വാങ്ങി തനിക്കായ്

യേശു! എന്‍ വിശ്വാസകണ്ണു കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണമേ
അതില്‍ ഇഹ ലോക മണ്ണു വീണു മയക്കരുതേ!
സാത്താന്‍ ഓരോ ചിന്തകളെ ഈച്ചകളെ എന്ന പോല്‍
അയച്ചാല്‍ കണ്‍പോളകളെ ഉടന്‍ നീ അടച്ചു കൊള്‍,

ലോകം വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട യേശു മതി എനിക്ക്
സാത്താനേ നീ ആശിക്കേണ്ട കൊണ്ടുപോ നിന്‍ സമ്പത്ത്
കഴുകന്‍ പോല്‍ പറക്കുന്നു മേലോട്ടെന്റെ ഹൃദയം
ഭൂമി താഴെ കിടക്കുന്നു ദൂരെയതിന്‍ അശുദ്ധി

യേശുവേ നീ ജീവിക്കുന്നു ഞാനുമെന്നും ജീവിക്കും
നിത്യ ജീവന്‍ നിന്നില്‍ നിന്നു എന്നിലെന്നും ഒഴുകും
സ്വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ നീ ഇരിക്കുന്നു, ഞാനുമെന്നും ഇരിക്കും
സ്നേഹത്തിന്‍ സംസര്‍ഗ്ഗത്തിന്നു നിന്റെ കൂടെ വസിക്കും