അവള്‍ ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കും; അവന്‍ തന്റെ ജനത്തെ അവരുടെ പാപങ്ങളില്‍ നിന്ന് രക്ഷിപ്പാനിരിക്കകൊണ്ടു നീ അവന്നു യേശു എന്നു പേര്‍ ഇടേണം.@മത്തായി 1:21
ഛായാചിത്രം
വോല്‍ബ്രീറ്റ് നാഗല്‍ (1867-1921)

വോല്‍ബ്രീറ്റ് നാഗല്‍ (1867-1921).

റോബര്‍ട്ട് ലോറി, 1864 (🔊 pdf nwc).

ഛായാചിത്രം
റോബര്‍ട്ട് ലോറി (1826-1899)

ക്രിസ്തു മൂലം ദൈവ രാജ്യം ലോകത്തില്‍ പ്രത്യക്ഷമായ്
വിശ്വസിക്കത്തക്ക വാക്യം ഇത് സര്‍വ മര്‍ത്യര്‍ക്കായ്

ദൈവരാജ്യം സമാധാനം സന്തോഷം അത് നീതിയും ശുദ്ധിയും
പുത്രന്‍ മൂലം സൌജന്യദാനം താഴ്മ-യുള്ളെല്ലാവര്‍ക്കും

സാത്താന്‍ രാജന്‍ സേവയിങ്കല്‍ ഇല്ലാ-യൊരു ലാഭവും
ആത്മനഷ്ടം ഇഹത്തിങ്കല്‍ പിന്നെ നിത്യശാപവും

ആദാം മൂലം വന്ന ശാപം പുത്രന്‍ മൂലം തീര്‍ന്നെല്ലാം
സര്‍പ്പം ലോകം ജഡം പാപം ഇവയെല്ലാം ജയിക്കാം

പാപശക്തി അഴിഞ്ഞീടും പുത്രന്‍ രക്തശക്തിയാല്‍
ഉള്ളമെല്ലാം നിറഞ്ഞീടും ദൈവാത്മാവിന്‍ സ്നേഹത്താല്‍

രാജ്യക്കാരില്‍ ഗുരുനാഥന്‍ അതു ദൈവാത്മാവു താന്‍
യേശുവിലെ ജീവപാത ഏവനും കണ്ട-റിവാന്‍

സത്യപ്രജകളെല്ലാരും രാജകീയകുലമാം
ദൈവ സന്നിധിയില്‍ വാഴും ഇവര്‍ പുരോഹിതന്മാര്‍

നിത്യജീവന്‍ ഇഹത്തിങ്കല്‍ ദേഹിക്കനുഭവം ആം
ദേഹം കര്‍ത്തന്‍ വരവിങ്കല്‍ പ്രാപിക്കും രൂപാന്തരം

തുറന്നിരിക്കുന്നു സ്വര്‍ഗ്ഗം താതനോടു അടുക്കാം
ദൈവദൂതന്മാരിന്‍ വര്‍ഗ്ഗം സേവക്കായോരുക്കമാം

ദൈവമേ നിന്‍ സ്വര്‍ഗ്ഗരാജ്യം വന്നതാലെ വന്ദനം
നിന്റെ ജനത്തിന്‍ സൌഭാഗ്യം പ-റഞ്ഞുതീരാത്തതാം