എനിക്കോ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശിൽ അല്ലാതെ പ്രശംസിപ്പാൻ ഇടവരരുതു.@ഗലാത്യർ 6:14

റ്റി. ഡി. ജോർജ്ജ് (1865-1945).

ജോണ്‍ ആര്‍. സ്വീനി, 1876 (🔊 pdf nwc).

ഛായാചിത്രം
ജോണ്‍ ആര്‍. സ്വീനി (1837-1899)

കാൽവറിയിൽ എൻ പേർക്കഹോ
ജീവൻ കൊടു-ത്തെൻ രക്ഷകൻ
മഹത്വത്തിൽ ദൂ-തരുമായ്
ഇഹത്തിൽ വീണ്ടും വന്നിടും

പല്ലവി

യേ-ശുവരും, വീ-ണ്ടും വരും,
തൻ ശുദ്ധരെ ചേർ-ത്തുകൊൾവാൻ
ആ-കാശമണ്ഡ-ലങ്ങളിൽ
മേ-ഘങ്ങളിൽ ആ-ഘോഷമായ്
ആ-നന്ദമേ ഹാ! എന്നുമേ മാ-നുവേലിന്നല്ലേലൂയ്യാ!

ലോ-കത്തിൽ നാ-നാഭാഗത്തും
കേൾ-ക്കുന്നിതാ അ-ത്യുച്ചത്തിൽ
തൻ വരവിൻ ആർപ്പുവിളി
ഏ-വരും കേട്ടു-ണരുവിൻ

കത്തും വിള-ക്കോടും അര-
കെ-ട്ടിയും തന്നെ കാക്കുവിൻ
അ-ല്ലായ്കിൽ നിങ്ങളേവരും
ത-ള്ളപ്പെടും പു-റത്തഹോ

വാ-തിൽ അട-ച്ച ശേഷമീ
ഭൂ-തലേയുണ്ടാ-മേവർക്കും
അ-ത്യന്ത ക-ഷ്ടങ്ങളവ
തെ-റ്റി ഒഴിവിൻ ഇപ്പോഴേ