യഹോവ പകല്‍ നേരത്ത് തന്റെ ദയ കല്പിക്കും; രാത്രി സമയത്ത് ഞാന്‍ അവന്നു പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കും.@സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 42:8
ഛായാചിത്രം
വോല്‍ബ്രീറ്റ് നാഗല്‍ (1867-1921)

വോല്‍ബ്രീറ്റ് നാഗല്‍ (1867-1921).

ഹെന്‍റി ബിഷപ്പ് (1786-1855) (🔊 pdf nwc).

ഛായാചിത്രം
ഹെന്‍റി ബിഷപ്പ് (1786-1855)

എന്‍ യേശു എന്‍സംഗീതം എന്‍ ബലമാകുന്നു
താന്‍ ജീവന്റെ കിരീടം എനിക്ക് തരുന്നു
തന്‍ മുഖത്തിന്‍ പ്രകാശം ഹാ എത്ര മധുരം!
ഹാ, നല്ലോരവകാശം എന്റേതു നിശ്ചയം

എന്‍ യേശു എന്‍ സംഗീതം എന്‍ ബലം ആകുന്നു
എനിക്ക് വിപരീതം ആയ കൈയ്യെഴുത്തു
തന്‍ ക്രൂശിന്‍ തിരു രക്തം മായിച്ചു കളഞ്ഞു
ശത്രുത തീര്‍ത്തു സ്വഗ്ഗം എനിക്കു തുറന്നു

എന്‍ യേശു എന്‍ സംഗീതം എന്‍ ബലം ആകുന്നു
എന്‍ ഹൃദയത്തിന്‍ ഖേദം ഒക്കെ താന്‍ തീര്‍ക്കുന്നു
എന്‍ വഴിയില്‍ പ്രയാസം ഞെരുക്കം സങ്കടം
വരുമ്പോള്‍ നല്ലാശ്വാസം യേശുവിന്‍ മാര്‍വിടം

എന്‍ യേശു എന്‍ സംഗീതം എന്‍ ബലം ആകുന്നു
തന്‍ വരവു സമീപം നേരം പുലരുന്നു
ദിവ്യ മഹത്വത്തോടു താന്‍ വെളിപ്പെട്ടീടും
ഈ ഞാനും അവനോടു കൂടെ പ്രകാശിക്കും