അവൻ നിങ്ങൾക്കായി കരുതുന്നതാകയാൽ നിങ്ങളുടെ സകല ചിന്താകുലവും അവന്റെമേൽ ഇട്ടുകൊൾവിൻ.@1 പത്രൊസ് 5:7

റ്റി. ജെ. ആൻഡ്രൂസ് (1871-1942).

ജെയിംസ് മെക്ക്ഗ്രനഹാന്‍ (🔊 pdf nwc).

ഛായാചിത്രം
ജെയിംസ് മെക്ക്ഗ്രനഹാന്‍ (1840-1907)

ദൈവത്തിൻ പൈതലേ നി-ന്റെ
ജീവിതകാലം അതിൽ
ഓരോരോ ഭാരങ്ങ-ളാലെ
പാരം വലഞ്ഞീടുമ്പോൾ

പല്ലവി

ചി-ന്താകുല-ങ്ങൾ
ചിന്താകു-ലങ്ങളെല്ലാം
ഇട്ടുകൊൾ യേശുമേൽ നിൻ പേ(ർക്ക്)
ആയ്ക്കരുതുന്നുണ്ടവൻ

ലോകത്തിൻ ചിന്തക-ളാലും
രോഗപീഡകളാലും
മറ്റു പ്രയാസങ്ങളാ-ലും
മുറ്റും തളർന്നീടുമ്പോൾ

കർത്താവി-ന്നിഷ്ടമാം വ-ണ്ണം
നിത്യം ജീവിച്ചീടുവാൻ
നിൻ പ്രയ-ത്നങ്ങൾ എപ്പോ-ഴും
നിഷ്ഫലമായ വരുമ്പോൾ

ദൈവം നിന്നെ നട-ത്തുന്ന
നിൻ വഴിയിൽ മുഴു-വൻ
അന്ധകാരം വരുമ്പോ-ഴും
അന്തരംഗത്തിലെ നിൻ

നിന്നുടെ പേർക്കിഹ ലോ-കേ
വന്നു മരിച്ചവനാം
യേശുവിൻ വാക്കുകളെ നീ
വിശ്വസിച്ചു സതതം