നീതിമാന്മാരേ, യഹോവയിൽ സന്തോഷിച്ചാനന്ദിപ്പിൻ; ഹൃദയപരമാർത്ഥികൾ എല്ലാവരുമായുള്ളോരേ, ഘോഷിച്ചുല്ലസിപ്പിൻ.@സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 32:11

മേരി ഇ. സെർവോസ്സ്, സേക്രഡ് സോങ്ങ്‌സ് ആന്റ് സോളോസ്, -ഡി. സാങ്കി, 1881 (Be Glad in the Lord). .

ജെയിംസ് മെക്ക്ഗ്രനഹാന്‍ (🔊 pdf nwc).

ഛായാചിത്രം
ജെയിംസ് മെക്ക്ഗ്രനഹാന്‍ (1840-1907)

കർത്തനിൽ ആർത്തു സ-ന്തോഷിക്ക
ചിത്തത്തിൽ സത്യമു-ള്ളോരെല്ലാം
തന്നെ തി-രഞ്ഞെടു-ത്തവരെ,
വ്യാകുല ദുഃഖങ്ങൾ പോക്കുക

പല്ലവി

കർത്തനിൽ, കർത്തനിൽ
കർത്തനിൽ ആർത്തു സ-ന്തോഷിക്ക
കർത്തനിൽ, കർത്തനിൽ
കർത്തനിൽ ആർത്തുസ-ന്തോഷിക്ക

അവൻ താൻ കർത്തനെ-ന്നോർക്കുക
വാനിലും ഭൂവിലും നാഥൻ താൻ
വചന-ത്താൽ ഭരി-ക്കുന്നു താൻ
‘ബലവീ-രരെ’ വീ-ണ്ടെടുപ്പാൻ

നീതിക്കാ-യുള്ള പോ-രാട്ടത്തിൽ
ശത്രുവിൻ ശക്തി വർ-ദ്ധിച്ചാലും
കാഴ്ച മ-റഞ്ഞു ദൈ-വസൈന്യം
ശത്രുസൈ-ന്യത്തേക്കാൾ അധികം

പകലിൽ ഇരുൾ നിൻ ചുറ്റിലും
രാത്രിയിൽ മേഘങ്ങൾ നിന്മേലും
വന്നീടു-മ്പോൾ നീ കു-ലുങ്ങീടാ
ആശ്രയി-ക്കേശുവേ ആപത്തിൽ

കർത്തനിൽ ആർത്തു സ-ന്തോഷിക്ക
കീർത്തിച്ചു ഘോഷിക്ക തൻ സ്തുതി
വാദ്യത്തോ-ടു ചേർത്തു നിൻ സ്വരം
ഹല്ലെലൂ-യ്യാ ഗീതം പാടുക