…കുഞ്ഞാടു അവരെ മേച്ചു ജീവജലത്തിന്റെ ഉറവുകളിലേക്കു നടത്തുകയും ദൈവം താൻ അവരുടെ കണ്ണിൽനിന്നു കണ്ണുനീർ എല്ലാം തുടെച്ചുകളകയും ചെയ്യും.@വെളിപ്പാടു 7:17
ഛായാചിത്രം
ഫേനി ക്രോസ്ബി (1820-1915)

ഫേനി ക്രോസ്ബി, റോബർട്ട് ലോറി ആന്റ് ഡബ്ള്യൂ ഹോവേർഡ് ഡോണെ രചിച്ച 'ബ്രൈറ്റസ്റ്റ് ആന്റ് ബെസ്റ്റ്' ൽ നിന്നും (ന്യൂയോർക്കു: ബിഗ്‌ലോ & മെയിൻ, 1875), നമ്പർ 64 (All the Way My Savior Leads Me). സൈമണ്‍ സഖറിയ, 2017.

ഫേനി ക്രോസ്ബിക്കു ഒരിക്കൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി ലൗകീകമായ ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹം കൈവരിക്കാൻ ഇടയായപ്പോൾ ശാന്തത തളംകെട്ടി നിന്ന തന്റെ മുറിയിൽ, ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ വഴികളിലും ദൈവം കാണിക്കുന്ന നന്മകളെ ധ്യാനിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഗാനം അവരുടെ മനസ്സിൽ മിന്നി മറഞ്ഞു. അതു പിന്നെ കുറിച്ചെടുത്ത് റോബർട്ട് ലോറിക്കു കൊടുക്കയും അദ്ദേഹം അതിന്നു ഇമ്പമായ ഈണം പകർന്നു ചിറകു നൽകിയപ്പോൾ അതു പറന്നുലക്ഷക്കണക്കിനു ഭവനങ്ങളിലും ഹൃദയങ്ങളിലും എത്തിച്ചേരുവാനും ഇടയായി.

സാങ്കി, പേജ്. 320

ഫേനി ക്രോസ്സ്‌ബി (🔊 pdf nwc).

ഛായാചിത്രം
സൈമണ്‍ സഖറിയ (1951-)

ര-ക്ഷകൻ നയി-ച്ചിടു-മ്പോൾ,
മുട്ടില്ല പിന്നൊന്നിനും,
ശങ്ക വേണ്ട, തൻ ദയയിൽ,
ആരുള്ളൂ വേറാശ്രയം?
സ്വർഗ്ഗ ശാ-ന്തി ദിവ്യാശ്വാ-സം-
തന്നിൽ ആ-ശ്രയിച്ചീടും!
എന്തു ക-ഷ്ടം നേരിട്ടാലും,
നിർവ്വഹിക്കും താൻ ന-ന്നായ്!
എന്തു ക-ഷ്ടം നേരിട്ടാലും,
നിർവ്വഹിക്കും താൻ ന-ന്നായ്!

ര-ക്ഷകൻ നയി-ച്ചിടു-മ്പോൾ,
ദുർഘട-ത്തിൽ ആർപ്പിടും.
ശോധന-യിൽ നൽകും കൃ-പ,
ജീവ അ-പ്പം തന്നിടും.
കാലുകൾ പതറിയാലും,
എൻ ആത്മം ദാഹിച്ചാലും,
പാറയിൽ നിന്നും ഒഴു-കും,
ആനന്ദത്തിൻ ഉ-റ-വ!
പാറയിൽ നിന്നും ഒഴുകും,
ആനന്ദത്തിൻ ഉ-റ-വ!

ര-ക്ഷകൻ നയി-ച്ചിടു-മ്പോൾ,
സ്നേഹത്തി-ന്റെ പൂർണ്ണത!
പൂർണ്ണ ശാ-ന്തി തൻ വാഗ്ദാ-നം
മേൽ ലോകേ പിതാ വീട്ടിൽ
എന്നാത്മം അമർത്യമാ-യാൽ
ചേരും ഞാൻ നിത്യ-ത-യിൽ
ഇതൊന്നേ എൻ അന്ത്യ ഗാ-നം,
യേശു നയിച്ചീടുന്നു!
ഇതൊന്നേ എൻ അന്ത്യ ഗാ-നം,
യേശു നയിച്ചീടുന്നു!